Rozeznanie Cenowe – dostawy preparatów dezynfekcyjnych

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62
Tel (022) 826 56 04 w 328 NIP.521-27-65-135, Regon 040006840
Dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Caritas Archidiecezji Warszawskiej
1. Określenie trybu zamówienia: Rozeznanie cenowe
Przedmiot zamówienia obejmuje 4 pakiety

  1. preparaty do dezynfekcji mycia i dezynfekcji rąk, skóry i błon śluzowych;
  2. preparat do dezynfekcji narzędzi i powierzchni;
  3. proszek do prania;
  4. suche chusteczki do nasączania preparatem do dezynfekcji powierzchni

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
4. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy przez 12 miesięcy
5. Zamawiający ustala termin związania ofertą Wykonawcy na okres 30 dni biegnący od pierwszego dnia od terminu składania ofert.
6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:

  • pobrać w formie elektronicznej – strona internetowa – warszawa.caritas.pl baner „O Nas” –  zakładka Przetargi

7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego jest Bożena Rymer tel. 825 56 04 w 328 lub kom 602 111 749 ; e-mail brymer@caritas.pl
Ofertę należy przesłać droga pocztową 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62
lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, ODL Caritas A W ul. Krakowskie Przedmieście 62.
8. Termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2016 r. o godz. 11.00
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 grudnia  2016 r. o godz. 11.30 w gabinecie Kierownika ODL Caritas A W ul. Krakowskie Przedmieście 62.
9. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie (oświadczenia, dokumenty).
 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Kryterium I Cena –  100 %
Załączniki:

Skip to content