O nas

Historia i współczesność

Kościół katolicki w Polsce podjął zadanie usystematyzowania prowadzonej w jego ramach działalności charytatywnej powołując w roku 1929 Instytut Caritas w Poznaniu. W okresie międzywojennym Instytut Caritas koordynował działalność sukcesywnie powstających Diecezjalnych Związków Caritas. Caritas diecezjalne, w tym Caritas warszawska rozbudowywały sieć placówek pomocy najuboższym tworząc sierocińce, kuchnie, domy starców, bursy.

Działalność dobroczynna była kontynuowana pomimo okupacyjnego terroru, a w pierwszych latach powojennych nastąpił powtórnie jej dynamiczny rozwój. Dyktatura stalinowska nie byłą jednak w stanie tolerować obecności Kościoła w życiu społecznym. W roku 1950 zlikwidowano Caritas kościelną powołując w jej miejsce reżimowe, nie uznawane przez polski episkopat, Zrzeszenie Katolików „Caritas” z siedzibą główną w dawnym budynku Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności ”Res Sacra Miser” przy Krakowskim Przedmieściu 62.

W epoce tzw. „demokracji ludowej” działalność społeczna Kościoła przybrała z konieczności charakter rozproszony i indywidualny. Ważnym etapem na drodze do jej odrodzenia było powołanie przez Episkopat w roku 1986 parafialnych zespołów charytatywnych. W dobie ówczesnej zapaści na rynku wewnętrznym zajęły się one rozdawnictwem darów zagranicznych.

Pełny powrót Caritas kościelnej do życia umożliwiła ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego z 17 maja 1989 r. Caritas Archidiecezji Warszawskiej została ustanowiona na nowo dekretem Prymasa Józefa Glempa z 14 grudnia 1989 roku. Terytorialnie Caritas AW objęła obszar archidiecezji warszawskiej, czyli lewobrzeżną Warszawę i jej okolice. Pierwsza siedziba oraz magazyn Caritas warszawskiej mieściły się przy ulicy Czerniakowskiej 137 w lokalach parafii św. Stefana Króla. Pierwszym dyrektorem został ks. Krzysztof Wojno. W tamtym czasie Caritas warszawska dysponowała jedynie noclegownią dla bezdomnych mężczyzn. W roku 1993 przejęto od Zrzeszenia Katolików „Caritas” Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przy Krakowskim Przedmieściu 62.

31 lipca 1995 r. funkcję dyrektora Caritas warszawskiej objął ks. Mirosław Jaworski. W kolejnych latach nastąpił dynamiczny rozwój jej struktur. Powołano do życia stacje mobilnej pomocy medycznej w Piasecznie, Raszynie i Błoniu oraz świetlice dla dzieci w wielu dzielnicach Warszawy. W roku 1999 Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przekształcony został w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych. W przyległym do niego, odrestaurowanym wysiłkiem Caritas „Domu Gay’a” powstało hospicjum stacjonarne.

Z dniem 7 września 2004 r. likwidator Zrzeszenia Katolików „Caritas” przekazał Caritas warszawskiej w użytkowanie cały kompleks obiektów przy Krakowskim Przedmieściu 62 w Warszawie. Umożliwiło to przeniesienie do budynku „Res Sacra Miser” oficjalnej siedziby Caritas warszawskiej. W styczniu 2005 r. do struktur Caritas warszawskiej został włączony ośrodek dla osób bezdomnych „Tylko z Darów Miłosierdzia” przy ul. Żytniej 1A w Warszawie.

Od 21.I.2005 r. Caritas A.W. jest Organizacją Pożytku Publicznego (KRS 0000225750).
Obecny dyrektor Caritas warszawskiej, ks. Zbigniew Zembrzuski, powołany dekretem arcybiskupa Kazimierza Nycza z dnia 20 czerwca 2007 r., kontynuuje dzieło poprzedników podejmując wyzwania specyficzne dla obecnego czasu. Jest to przede wszystkim konieczność kompleksowej odnowy struktur i infrastruktury organizacji w celu dostosowania poziomu oferowanych świadczeń do standardów coraz bardziej wymagającej współczesności.

Pracą Caritas Archidiecezji Warszawskiej kieruje trzyosobowy Zarząd z pomocą biura centralnego. Placówki Caritas warszawskiej, rozsiane po całym terytorium archidiecezji, podlegają bezpośrednio Zarządowi, a w jego ramach poszczególnym członkom według właściwości.
Pracę charytatywną na poziomie parafii prowadzą Parafialne Zespoły Caritas, w stosunku do których Zarząd CAW sprawuje funkcję koordynacyjną i formacyjną. Podobnie rzecz się ma z działającym na terenie szkół charytatywnym wolontariatem uczniowskim zorganizowanym w Szkolne Koła Caritas.

Nasza siedziba:
Caritas Archidiecezji Warszawskiej
ul. Krakowskie Przedmiescie 62
00-322 Warszawa

KOMPLETNE DANE KONTAKTOWE
Informator Caritas AW

Skip to content