Konferencja Erasmus+

Warszawa, 9.5.2019
Ostatnim, silnym akcentem projektu była konferencja podsumowująca, która miała miejsce w Warszawie w dniu 9.5.2019. Konferencja odbyła się pod  hasłem „W trosce o godność i dobrostan człowieka” w okazałej Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Spotkanie miało dwojaki cel: po pierwsze prezentację i upowszechnienie „intelektualnych produktów” projektu w postaci poradnika dotyczącego różnych aspektów pracy na rzecz osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z obciążeniami psychicznymi (załącznikiem do poradnika był też program stosownego szkolenia); po drugie – torowanie dróg kontaktu i współpracy między różnymi sektorami służb pomocowych zajmujących się osobami bezdomnymi zwłaszcza w środowisku warszawskim. Stosownie do pierwszego z założonych celów autorzy poszczególnych sekcji poradnika (Pomoc socjalna, Zdrowie, Mieszkanie, Reintegracja, Wychodzenie ku potrzebującemu, Współpraca między zaangażowanymi podmiotami, Troska o personel) przedstawili zgromadzonym swoje prezentacje i odpowiadali na pytania z sali.

Cel drugi zrealizowany został w formie warsztatów dotyczących poszczególnych kręgów problemowych, których uczestnicy w mniejszym gronie poznawali się wzajemnie i rozmawiali o ewentualnych konkretnych formach współpracy. Oprócz gości polskich w liczbie około 110 konferencja zgromadziła spore, bo 22-osobowe grono gości zagranicznych. Dla nich zorganizowany został osobny warsztat anglojęzyczny.

Wśród gości zagranicznych szczególnie licznie reprezentowane były organizacje Caritas z różnych krajów. Obecni byli goście z Rosji, Ukrainy, Armenii, Gruzji, Łotwy, Litwy, Bułgarii, Albanii, Rumunii, Węgier i Chorwacji. Wśród gości polskich dominowali pracownicy socjalni OPS-ów i szpitali oraz  personel pomocowych organizacji pozarządowych. Obecni byli przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności – instytucji, które objęły konferencję patronatem honorowym. Tłumaczenie symultaniczne zapewniła firma Talktome, a cateringiem (przerwy kawowe i lunch) zajęła się Spółdzielnia Socjalna „Kto Rano Wstaje”. Wieczorem zagraniczni goście i organizatorzy konferencji spotkali się na uroczystej kolacji w restauracji „Kompania Piwna”.
 

 
Poradnik w wersji polskiej i angielskiej jest do pobrania tutaj:
ENGLISH
WERSJA POLSKA
Prezentacje Power-point prelegentów na temat poszczególnych sektorów i metod pomocy są do pobrania tutaj:
Dignity and Well-Being Trainning Curriculum
Dignity and Well-Being Staff Care Beam
Dignity and Well-Being Social
Dignity and Well-Being Recovery
Dignity and Well-Being Outreach Beam
Dignity and Well-Being Network Beam_JL
Dignity and Well-Being Housing Pillar
Dignity and Well-Being Health Pillar
 
ARCHIWUM
 
 
Konferencja podsumowująca projekt partnerski
DIGNITY & WELL-BEING : Exchange for changing
Warszawa, 9.5.2019
Konferencja skierowana jest do zainteresowanych innowacyjnymi formami pomocy osobom bezdomnym z problemem psychicznym oraz problematyką współpracy między służbami działającymi na ich rzecz. W trakcie konferencji będzie zaprezentowany podręcznik dobrych praktyk w pracy z osobami w kryzysie bezdomności z problemem psychicznym oraz curriculum stosownego szkolenia dla osób przychodzących im z pomocą.
Od ponad dwóch lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest partnerem w projekcie „DIGNITY & WELL-BEING : Exchange for changing” ” (W trosce o godność i dobrostan człowieka: Wymiana doświadczeń na rzecz zmiany praktyki) w ramach programu ERASMUS+. Projekt ma na celu doskonalenie metod pracy na rzecz jednej z najbardziej zmarginalizowanych zbiorowości – osób bezdomnych z szeroko pojętymi obciążeniami psychicznymi. W projekcie uczestniczą organizacje i instytucje pomagające na co dzień takim osobom w różnych krajach Europy. Partnerem wiodącym jest centralny szpital psychiatryczny w Lizbonie (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa). Ponadto w projekcie biorą udział: SMES-Europa (Bruksela) – europejska federacja organizacji działających w sferze pomocy osobom zmarginalizowanym (Bruksela); Istituto Andrea Devoto  – instytut badawczy zajmujący się promocją zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniem marginalizacji (Florencja); Etairia Koinonikis Psixiatrikis kai Psixikis Ygeias – organizacja pracująca na polu psychiatrii środowiskowej (Ateny); Projekt UDENFOR – streeworkerzy z ulic Kopenhagi; Parc Sanitari Sant Joan de Deu – organizacja promująca zdrowie psychiczne wśród osób bezdomnych w Barcelonie; Midlands Simon Community – organizacja zapewniająca mieszkania osobom bezdomnym w Irlandii oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która prowadzi schroniska i przestrzenie mieszkalne oraz streetworking medyczny w lewobrzeżnej Warszawie.
Projekt zjednoczył praktyków pomocy osobom bezdomnym z różnych zakątków krajów Europy stawiając im zadanie opracowania przystępnego podręcznika dobrych praktyk do pracy z obciążonymi psychicznie osobami bezdomnymi oraz konspektu szkolenia dla osób, które zajmują się takimi ludźmi. Chodzi o to, aby lepiej słyszeć ich głos, rozumieć potrzeby i proponować adekwatniejszą pomoc.
Efekty trwającej dwa lata wymiany doświadczeń zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 9 maja 2019 w Warszawie. Zaproszeni zostaną profesjonaliści działalności pomocowej z zachodu i wschodu Europy. Zaproszeni zostaną przede wszystkim polscy goście, którzy na różnych polach mają do czynienia z ludźmi zmarginalizowanymi. Publiczna pomoc społeczna, służba zdrowia, miejskie zasoby mieszkaniowe, służby porządkowe, organizacje pozarządowe – wiele podmiotów działa lub może działać na rzecz najsłabszych, pozbawionych głosu i udziału w zasobach społeczeństwa. To działanie będzie skuteczne tylko pod warunkiem dobrego wzajemnego kontaktu między tymi podmiotami, poznania się, zrozumienia, skoordynowania. Potrzebne jest kreatywne szukanie dróg dotarcia do ukrytego ludzkiego cierpienia i biedy. O tym wszystkim będzie mowa na konferencji – podczas prezentacji podręczników oraz w toku dyskusji w grupach warsztatowych.  Mamy nadzieję zetknąć ze sobą ludzi z czterech podstawowych przestrzeni pomocy – socjalnej, medycznej, mieszkaniowej i integracyjnej. Mamy nadzieję zetknąć ludzi z różnych zakątków naszego kontynentu i pokazać ciekawe, funkcjonujące już rozwiązania.  Mamy nadzieję, że to spotkanie wszystkich sobie przybliży i zaowocuje efektywniejszym zajęciem się ludźmi, którzy nas potrzebują. Konferencja będzie dwujęzyczna – polsko-angielska – z tłumaczeniem.
Patronat honorowy nad konferencją objęli już:
Rzecznik Praw Obywatelskich
oraz Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
 
Osoby do kontaktu : Andrzej Czarnocki (602 698 054) oraz Emilia Wesołowska (692 390 290)
Mail do kontaktu: aczarnocki@caritasaw.pl
MIEJSCE – Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 66 oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej (warsztaty ), Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie.
 
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA :
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: zytnia@caritasaw.pl – do wyczerpania miejsc.
Prosimy o załączenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (skan)  – Formularz Zgłoszenia Konferencja.
logotypy brpo PLLogo Og. Fed. narzecz Rozw.Probl.Bezd

Skip to content