Statut

STATUT
CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Caritas Archidiecezji Warszawskiej, zwana dalej Caritas AW, orga¬nizuje
w Archidiecezji Warszawskiej w ramach swych zadań statutowych opisanych
w niniejszym statucie, działalność charytatywną i opiekuńczą w oparciu o nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego.

§ 2
1. Caritas AW jest osobą prawną na gruncie prawa kanonicznego na mocy dekretu Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, z dnia 14 grudnia 1989 r. (Nr 3595/89/P) oraz na gruncie prawa państwowego zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3 us¬tawy z dnia 17 maja 1989 roku
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy¬pos¬politej Polskiej (Dz. U. 1989, Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
2. Caritas AW posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność pożytku publi¬cz¬nego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

§ 3
1. Siedzibą Caritas AW jest Warszawa.
2. Terenem działalności Caritas AW jest Archidiecezja Warszawska.
3. Caritas AW może tworzyć, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kanonicznego i państwowego, na terenie własnej diecezji, a w szczególnych wypadkach również na terenie innych diecezji, jednostki organizacyjne służące realizacji jej ce¬lów statutowych.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 4
1. Podstawowym celem Caritas AW jest organizowanie i prowadzenie działalności pomocowej, charytatywnej, opiekuńczej, humanitarnej i wychowawczo-formacyjnej w imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego i w oparciu o jego nauczanie. Działalność ta realizowana jest na rzecz osób potrzebujących bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, pochodzenie i przekonania.
2. W ramach działalności statutowej Caritas AW realizuje również jako organizacja pożytku publicznego działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Działalność pożytku publicznego wykonywana przez Caritas AW może być prowadzona jako dzia¬łalność odpłatna lub nieodpłatna.
3. W ramach działalności statutowej Caritas AW może prowadzić tak bezpośrednio, jak i przez wydzielone jednostki organizacyjne działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest w całości na cele statutowe.

§ 5
Do zadań Caritas AW należy:
1. świadczenie doraźnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, niedostatku lub innej trudnej życiowej sytuacji, udzielanie pomocy społecznej, w tym rodzinom, dzieciom i innym osobom oraz wyrównywanie szans tych rodzin, dzieci i osób;
2. świadczenie kompleksowej pomocy i podejmowanie działań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb, leczenie, rehabilitację, reintegrację i integrację społeczną oraz aktywizację zawodową w stosunku
do osób znajdujących się trwale w szczególnie trudnej sytuacji skutkującej wykluczeniem społecznym, w tym zwłaszcza: dzieci i młodzieży pozbawionej właściwej opieki, osób starszych w tym w wieku emerytalnym, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych, bezrobotnych, byłych więźniów i innych potrzebujących oraz na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, wykluczonych;
3. pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności oraz ich przetwarzanie i magazynowanie, racjonalna dystrybucja żywności na rzecz potrzebujących organizacji i osób indywidualnych, promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowania;
4. organizowanie i promocja wolontariatu;
5. podejmowanie działań w zakresie kultury, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu;
6. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
7. pomoc ofiarom przemocy, katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
8. krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznej solidarności
i odpowiedzialności;
9. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych i integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10. upowszechnianie i ochrona wolności, równości społecznej, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspieranie rozwoju demokracji oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego;
12. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13. wspieranie rodziny i rodziny zastępczej;
14. działalność charytatywna;
15. działalność opiekuńcza;
16. ochrona i promocja zdrowia;
17. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
18. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, działań z zakresu turystyki
i krajoznawstwa;
19. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka.

§ 6
Zadania określone w § 5 Caritas AW realizuje w szczególności przez:
1. tworzenie i prowadzenie odpłatnie i nieodpłatnie placówek pomocy, w tym domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków terapii
i leczenia uzależnień, domów samotnej matki, schronisk i noclegowni, kuchni dla ubogich, ognisk wychowawczych, świetlic w tym specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci, klubów młodzieżowych, żłobków, przedszkoli, ochronek itp.;
2. tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, punktów konsultacyjnych, poradni, aptek oraz promocję zdrowia;
3. tworzenie i wspieranie podmiotów ekonomii społecznej oraz miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
4. formowanie oraz kształcenie pracowników i wolontariuszy w szczególności przez organizację szkoleń, konferencji, rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, wydawanie biuletynów i materiałów informacyjno-szkoleniowych;
5. pozyskiwanie środków i dóbr na prowadzenie działalności statutowej m.in. przez zawieranie kontraktów na realizację zadań publicznych, organizowanie zbiórek i imprez o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje i subwencje;
6. tworzenie, prowadzenie i wspieranie ośrodków umożliwiających dostęp
do wiedzy, awansu społecznego lub zawodowego;
7. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją, z rodzin ubogich, dotkniętych klęską żywiołową, katastrofą lub konfliktem zbrojnym, wojną – z kraju i z zagranicy, a także dla osób starszych, chorych
i niepełnosprawnych;
8. organizowanie i wysyłanie pomocy humanitarnej, w szczególności transportów z pomocą humanitarną do miejsc dotkniętych klęską żywiołową, katastrofą lub konfliktem zbrojnym lub wojną;
9. współpracę z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi, instytucjami
i organizacjami charytatywnymi Kościoła Rzymskokatolickiego i innych wyznań, przy zachowaniu własnej tożsamości, w kraju i za gra¬ni¬cą, organami administracji państwowej i samorządowej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszem Zdrowia, publiczną i niepubliczną służbą zdrowia, organizacjami społecznymi podejmującymi działalność pomocową, opiekuńczą i leczniczą, a także zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami pomocowymi;
10. wspieranie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, pomocową bądź opiekuńczą, w tym zwłaszcza Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas, a także jednostek organizacyjnych działających
na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział III
Zarządzanie, reprezentacja, kontrola i nadzór

§ 7
Nadrzędną władzą Caritas AW jest Arcybiskup Metropolita Warszawski, który:
a) powołuje Caritas AW do istnienia i rozwiązuje ją;
b) nadaje Caritas AW statut i dokonuje w nim zmian;
c) powołuje i odwołuje Dyrektora Caritas AW;
d) powołuje i odwołuje Zarząd Caritas AW;
e) wyraża zgodę na kandydaturę Zastępców Dyrektora oraz na ich odwołanie;
f) powołuje i odwołuje członków Komisji Nadzorczej oraz jej przewodniczącego;
g) udziela zgody na alienację majątku o wartości przekraczającej pięćdziesiąt tysięcy złotych;
h) decyduje, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, o przeznaczeniu majątku Caritas AW w przypadku jej rozwiązania.

§ 8
1. Najwyższym organem decyzyjnym Caritas AW jest Zarząd Caritas AW.
2. Zarząd tworzą Dyrektor Caritas AW i Zastępcy Dyrektora.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
4. Zarząd może być w każdym czasie odwołany przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego. W przypadku nieodwołania po upływie kadencji Zarząd rozpoczyna kolejną pięcioletnią kadencję.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji w najważniejszych sprawach dotyczących Caritas AW, a w szczególności:
a) przygotowanie perspektywicznych programów pracy;
b) określanie zakresu prowadzonej przez Caritas AW działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego;
c) uchwalanie rocznego budżetu Caritas AW i budżetów poszczególnych projektów;
d) zatwierdzanie sprawozdań finansowych samobilansujących się jednostek organizacyjnych Caritas AW;
e) gospodarowanie funduszami i majątkiem Caritas.
7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał bądź zarządzeń.
8. Zarząd spotyka się regularnie celem omówienia bieżących spraw.

§ 9
1. Bieżącą działalnością Caritas AW kieruje Dyrektor Caritas AW.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
a) przewodniczenie Zarządowi;
b) jednoosobowe reprezentowanie Caritas AW i składanie w jej imieniu oświadczeń woli;
c) przedstawianie Arcybiskupowi Metropolicie Warszawskiemu kandydatów na Zastępców Dyrektora;
d) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu prawa pracy w odniesieniu do osób zatrudnionych w Caritas AW;
e) informowanie Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego o bieżącej działalności Caritas AW;
f) powoływanie do życia i likwidowanie jednostek organizacyjnych Caritas AW;
g) sprawowanie kontroli i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Caritas AW;
h) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Caritas AW;
i) zarządzanie majątkiem Caritas AW w granicach określonych niniejszym statutem i budżetem.
3. W istotnych sprawach dotyczących działalności Caritas AW Dyrektor wydaje zarządzenia.

§ 10
1. Do zadań Zastępców Dyrektora należy w szczególności:
a) wspieranie Dyrektora w realizacji zadań statutowych;
b) zastępowanie Dyrektora w sprawach bieżących podczas jego nieobecności;
c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora na podstawie zakresu obowiązków Zastępców Dyrektora lub specjalnych pełnomocnictw.
2. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi
i zawieranie umów majątkowych przez Zastępców Dyrektora możliwe jest
w zakresie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Dyrektora.

§ 11
1. Organem nadzoru i kontroli Caritas AW jest Komisja Nadzorcza Caritas AW.
2. Komisja Nadzorcza składa się z trzech osób powoływanych
i odwoływanych przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, który wyznacza spośród nich jej przewodniczącego.
3. Kadencja Komisji Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Komisji Nadzorczej. Każdy członek Komisji Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Członek Komisji Nadzorczej nie może być członkiem Zarządu Caritas AW ani pozostawać z którymkolwiek z nich w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkiem Komisji Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członek Komisji Nadzorczej może otrzymywać z tytułu tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów jej wykonywania lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
7. Do zadań Komisji Nadzorczej należy w szczególności:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Caritas AW oraz, na podstawie opinii biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego Caritas AW za ubiegły rok obrotowy;
b) powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku na cele statutowe Caritas AW albo o pokryciu straty;
c) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:
d) dokonanie we współpracy z biegłym rewidentem kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Caritas AW;
e) przedłożenie do aprobaty Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
do końca czerwca każdego roku sprawozdania Zarządu oraz oceny sprawozdania finansowego Caritas AW za ubiegły rok lub wniosków
z kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Caritas AW.

Rozdział IV
Struktura i kontekst organizacyjny

§ 12
1. Caritas AW w ramach działalności pożytku publicznego powołuje do życia i prowadzi jednostki organizacyjne dla realizacji swoich celów statutowych. Są to w zależności od rozeznanych potrzeb społecznych i możliwości Caritas AW:
a) ośrodki działalności leczniczej;
b) świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, placówki wsparcia dziennego, kluby młodzieżowe i inne placówki dla dzieci i młodzieży;
c) noclegownie, schroniska, domy i inne placówki dla osób bezdomnych;
d) ośrodki wparcia rodziny, takie jak domy dla samotnych matek, ośrodki interwencji kryzysowej i inne;
e) jadłodajnie, łaźnie;
f) ośrodki reintegracji i aktywizacji zawodowej, takie jak centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej;
g) ośrodki terapii uzależnień;
h) ośrodki reintegracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, np. środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej;
i) punkty pomocy doraźnej i poradnie;
j) domy dziennego i stałego pobytu dla różnych grup osób wymagających wsparcia, np. dla osób starszych, uczącej się młodzieży, byłych więźniów;
2. W uzasadnionych sytuacjach, zwłaszcza w celu udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym, Caritas AW może powoływać do życia inne, nie wymienione
wyżej jednostki organizacyjne.
3. Jednostki organizacyjne Caritas AW działają na podstawie regulaminów nadawanych im przez Dyrektora Caritas AW.
4. Jednostki organizacyjne Caritas AW podlegają Dyrektorowi Caritas AW.
5. Jednostki organizacyjne Caritas AW mogą w drodze decyzji Dyrektora Caritas AW uzyskać odrębność finan¬sową, stając się jednostkami samobilansującymi. Jednostki te mogą uzyskać odrębną osobowość pra¬wną zgodnie z przepisami prawa, ze szczególnym uwzglę¬d¬nieniem ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13
1. Dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej Caritas AW jest zobowiązany i uprawniony do:
a) organizowania i nadzorowania pracy w podległej jednostce;
b) podejmowania decyzji w sprawach bieżących podległej jednostki;
c) reprezentowania podległej jednostki;
d) przedkładania Dyrektorowi Caritas pisemnych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności podległej jednostki;
2. Dyrektor jednostki samobilansującej jest ponadto zobowiązany i uprawniony do:
a) konsultowania z Dyrektorem Caritas AW istotnych decyzji dotyczących podległej jednostki;
b) składania oświadczeń woli w imieniu podległej mu jednostki w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Caritas AW.

§ 14
Caritas AW może zgodnie z odrębnymi przepisami (np. prawa spółdzielczego) powoływać do życia wspólnie z innymi podmiotami lub wspierać organizowanie się odrębnych podmiotów prawa, których działalność zgodna jest z celami statutowymi Caritas AW. Caritas AW posiada w stosunku do tych podmiotów uprawnienia przewidziane odrębnymi przepisami.

§ 15
Caritas AW sprzyja i udziela pomocy w powstawaniu Parafialnych (zakonnych) Zespołów Caritas, Szkolnych oraz Akademickich Kół Caritas. Podmioty te powstają odpowiednio przy parafiach lub domach zakonnych prowadzących działalność charytatywną, w szkołach wszystkich stopni lub na uczelniach wyższych.

§ 16
1. Parafialny Zespół Caritas powołuje do życia proboszcz parafii na mocy porozumienia zawartego z dyrektorem Caritas AW.
2. Zakonny Zespół Caritas powołuje do życia lokalny przełożony zakonny na mocy porozumienia zawartego z dyrektorem Caritas AW.
3. Szkolne i Akademickie Koła Caritas powołuje do życia odpowiednio dyrektor szkoły lub rektor uczelni na mocy porozumienia zawartego z Dyrektorem Caritas AW.

§ 17
Caritas AW współpracuje z Parafialnym (zakonnym) Zespołem Caritas oraz Szkolnym i Akademickim Kołem Caritas na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 16. Parafialne i Zakonne Zespoły Caritas oraz Szkolne i Akademickie Koła Caritas mają prawo do korzystania z informacyjnej, szkoleniowej i rzeczowej pomocy Caritas AW.

§ 18
1. Parafialne (zakonne) Zespoły Caritas oraz Szkolne i Akademickie Koła Caritas nie posiadają osobowości prawnej, należą odpowiednio do struktur parafii, szkoły lub uczelni. Podmioty te działają na podstawie regulaminu nadanego im przez dyrektora Caritas AW w porozumieniu odpowiednio z proboszczem parafii, lokalnym przełożonym zakonnym, dyrektorem szkoły lub rektorem uczelni.
2. Caritas AW nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Parafialnych (zakonnych) Zespołów Caritas oraz Szkolonych i Akademickich Kół Caritas.

Rozdział V
Środki materialne

§ 19
Caritas AW posiada własne środki materialne pochodzące z:
1. subwencji lub dotacji;
2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, itp.;
3. ofiar i zbiórek pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych oraz funduszy kościelnych;
4. nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym
majątkiem z zachowaniem przepisu kan. 1292 § 1 KPK i niniejszego Statutu;
5. funduszy i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych,
usługowych, itp.;
6. odpłatności za niektóre usługi oraz z dochodów ze zorganizowanych imprez, koncertów, aukcji i zbiórek;
7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez wyodrębnione organizacyjnie jednostki Caritas AW;
8. odpisów od podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1%;
9. innych źródeł.

§ 20
W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas AW wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz stosuje się
do innych przepisów prawa, w szczególności kan. 1282, 1284 § 1 i 1290 KPK.

§ 21
Nie dopuszcza się:
1. zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas AW lub udzielania z niego pożyczek, z wyjątkiem pożyczek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz osób uprawnionych zgodnie z regulaminem tego Funduszu;
2. przekazywania majątku Caritas AW na rzecz członków organów lub pracowników Caritas AW oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż obowiązujące wobec osób trzecich;
3. wykorzystywania majątku Caritas AW na rzecz członków organów lub pracowników Caritas AW oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż obowiązujące wobec osób trzecich;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów, pracownicy Caritas AW lub ich osoby bliskie na zasadach innych niż obowiązujące wobec osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 22
1. Caritas AW może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskiwania środków na realizację swoich celów statutowych.
2. Działalność ta może być prowadzona za pośrednictwem wyodrębnionych organizacyjnie jednostek wyłącznie z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na cele statutowe.

§ 23
W zakresie prowadzonej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej Caritas AW podlega stosownym przepisom prawa.

§ 24
W razie likwidacji Caritas AW jej majątek – z uwzględnieniem woli ofiarodawców – przechodzi na własność archidiecezji warszawskiej z przeznaczeniem na cele charytatywne.

Rozdział VI
Symbole i święto patronalne

§ 25
Patronem Caritas AW jest błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński OFM Cap.

§ 26
Świętami patronalnymi Caritas AW są:
a) Druga Niedziela Wielkanocna obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego;
b) Liturgiczne wspomnienie bł. ojca Honorata Koźmińskiego przypadające na dzień 13 października.

§ 27
1. Caritas AW używa prawnie zastrzeżonej nazwy „Caritas Archidiecezji Warszawskiej” oraz symbolu w postaci równoramiennego krzyża z potrójnymi falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta krzyża, z umieszczonym w centralnej części krzyża białym, mającym kształt serca napisem „Caritas”. Dodatkowo pod symbolem krzyża znajduje się umieszczony centralnie napis „Caritas”. Całość obramowana jest czerwonym konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy logo mają barwę czerwieni.
2. Caritas AW używa pieczęci podłużnej. Pieczęć zawiera pełną nazwę statutową oraz adres Caritas AW, jak również numery NIP i REGON Caritas AW.

Caritas AW używa prawnie zastrzeżonej nazwy „Caritas Archidiecezji Warszawskiej” (w skrócie Caritas AW) oraz symbolu w postaci równoramiennego krzyża, uzupełnionego potrójnymi falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się umieszczony centralnie napis „Caritas”. Całość obramowana jest czerwonym konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy logo mają barwę  czerwieni.


§ 27

Caritas AW używa pieczęci podłużnej. Pieczęć zawiera pełną nazwę statutową oraz adres Caritas AW, jak również numery NIP i REGON Caritas AW.

Skip to content