Statut

STATUT
CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, zwana dalej Caritas AW, została  ustanowiona Dekretem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski dnia 14 grudnia 1989 roku.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Caritas AW posiada osobowość prawną kościelną (kan. 114-116 Kodeks Prawa Kanonicznego; dekret Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Nr 3595/89/P z dnia 14 grudnia 1989 r.) i państwową (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).


§ 2

1. Siedzibą Caritas AW jest Warszawa, a terenem jej działania archidiecezja warszawska.
2. Caritas AW może tworzyć na terenie własnej diecezji oraz całej Polski jednostki organizacyjne służące realizacji jej celów statutowych, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kościelnego i państwowego.


Rozdział II
Cele i zadania Caritas AW

§ 3

Podstawowym celem Caritas AW jest działalność charytatywno-opiekuńcza, humanitarna i wychowawcza a także praca formacyjna na polu charytatywnym w oparciu o nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego. Działalność ta realizowana jest na rzecz osób potrzebujących bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.


§ 4

Do zadań Caritas AW należy:
1. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej w prawem dozwolonej formie,  udzielanie pomocy i opieki osobom potrzebującym i nie dostosowanym społecznie, starszym, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. wspomaganie i wspieranie działań w sferze ochrony i promocji zdrowia;
3. promocja i organizacja wolontariatu;
4. promocja zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy i potrzebujących takiej pomocy;
5. wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących;
6.  przeciwdziałanie patologiom społecznym;
7.  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą;
8.  krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
9. wspomaganie, w oparciu o wartości chrześcijańskie, rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10. upowszechnianie i ochrona wolności, równości społecznej, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspieranie rozwoju demokracji i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wsi i rolnictwa;
12. utrzymywanie łączności i współpracy z Caritas Polska oraz Caritas innych diecezji, w tym poza granicami kraju, a także innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi;
13. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14. wspomaganie (pod względem technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym) podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, charytatywną bądź opiekuńczą, a także jednostek organizacyjnych działających na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.


§ 5

Zadania określone w § 4 Caritas AW realizuje w szczególności poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie odpłatnie i nieodpłatnie różnego rodzaju placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas, przeznaczonych dla chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, osób  uzależnionych, niedostosowanych społecznie, dzieci i młodzieży oraz innych osób potrzebujących pomocy i wsparcia;
2. tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni, aptek;
3. prowadzenie placówek opieki zamkniętej i otwartej, w tym domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków terapii i leczenia uzależnień, domów samotnej matki, schronisk i noclegowni, kuchni dla ubogich, ognisk wychowawczych, świetlic w tym socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych,  żłobków, przedszkoli, ochronek;
4. systematyczne formowanie oraz kształcenie pracowników i wolontariuszy, organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, szkoleń, konferencji, wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-szkoleniowych, kontakt z parafialnymi zespołami charytatywnymi, wspieranie  i promowanie różnych form wolontariatu;
5. pozyskiwanie środków i dóbr na prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej, wychowawczej, pomocowej i innej określonej  statutem  przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje, subwencje. W ramach działalności statutowej Caritas AW może prowadzić działalność gospodarczą ,  z której dochód  przeznaczony jest w całości na cele statutowe.
6. wspomaganie, organizowanie i prowadzenie ośrodków umożliwiających dostęp do wiedzy, awans społeczny lub zawodowy np. burs, internatów;
7. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, potrzebujących, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rodzin wielodzietnych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących,  zarówno w ośrodkach własnych, wynajętych bądź udostępnionych;
8. tworzenie bądź wspieranie miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
9. organizowanie stałej i doraźnej pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, ofiarom wojen, osobom starszym, chorym, niedostosowanym społecznie i wszystkim innym potrzebującym;
10. działalność na rzecz profilaktyki uzależnień, pomoc osobom uzależnionym, przeciwdziałanie patologiom społecznym;
11. organizowanie i wysyłanie transportów z pomocą humanitarną, zwłaszcza do miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi.


Rozdział III
Władza nadrzędna


§ 6

Nadrzędną władzą Caritas AW jest Arcybiskup Metropolita Warszawski, który:
1. powołuje Caritas AW do istnienia i rozwiązuje ją;
2. nadaje jej Statut i dokonuje w nim zmian;
3. powołuje i odwołuje Dyrektora Caritas AW;
4. udziela nihil obstat na kandydaturę Zastępcy Dyrektora oraz jego odwołanie;
5. powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą oraz jej przewodniczącego;
6. udziela zgody na alienację majątku o wartości przekraczającej pięćdziesiąt tysięcy złotych;
7. decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku jej rozwiązania,
z uwzględnieniem odrębnych przepisów.


Rozdział IV
Zarząd Caritas AW


§ 7

1. Zarząd Caritas AW tworzą Dyrektor i Zastępcy Dyrektora. Zarząd powoływany jest na pięcioletnią kadencję i w każdym czasie może być odwołany. Kadencja Zarządu przedłuża się automatycznie na kolejną pięcioletnią kadencję w przypadku jego nie odwołania po upływie kadencji.
2. Członkowie Zarządu Caritas AW nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§ 8

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1. kierowanie  działalnością Caritas AW;
2. jednoosobowe reprezentowanie Caritas AW i występowanie w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa;
3. przedstawianie Arcybiskupowi Metropolicie Warszawskiemu kandydatury Zastępcy Dyrektora;
4. zatrudnianie pracowników Caritas AW;
5. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Caritas AW i przewodniczenie jej obradom,
6. opracowywanie programu działalności i preliminarza budżetowego Caritas AW na rok następny;
7. informowanie Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego o bieżącej działalności Caritas AW;
8. powoływanie do życia terenowych jednostek organizacyjnych i zatrudnianie ich pracowników (kierowników), wyrażanie zgody na podjęcie przez terenowe jednostki organizacyjne samodzielnej działalności gospodarczej oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności terenowych jednostek organizacyjnych;
9. zarządzanie majątkiem Caritas AW w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem.


§ 9

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1. wspieranie Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych;
2. zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności w sprawach bieżących;
3. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora na podstawie   zakresu obowiązków Zastępcy Dyrektora lub specjalnych pełnomocnictw.


§ 10

Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi i zawieranie umów majątkowych przez Zastępcę Dyrektora możliwe jest w zakresie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Dyrektora Caritas AW.


Rozdział V
Komisja Nadzorcza Caritas AW


§ 11

1. Komisja Nadzorcza Caritas AW składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego na pięcioletnią kadencję. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Komisji Nadzorczej. Członkowie Komisji Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani.
2. Spośród osób powołanych do Komisji Nadzorczej Arcybiskup Metropolita Warszawski wyznacza jej przewodniczącego.
3. Osoby powołane do Komisji Nadzorczej nie mogą być członkami organu zarządzającego Caritas AW ani pozostawać z osobami pełniącymi tę funkcję w  związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Osoby te nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Komisji Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie kontroli Caritas AW zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 12

Zadaniem Komisji Nadzorczej jest w szczególności:
1. ocena i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu Caritas AW za rok ubiegły;
2. zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Caritas AW za rok ubiegły
i udzielanie Zarządowi absolutorium;
3. przedstawienie oceny wraz z wnioskami z dokonanej kontroli majątku, ksiąg
i gospodarki finansowej do aprobaty Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego do końca kwietnia każdego roku;
4. wnioskowanie do Dyrektora Caritas AW o dokonanie audytu zewnętrznego
w terminie określonym przez Komisję.

 

Rozdział VI
Rada Caritas AW


§ 13

1. Dyrektor Caritas AW może powołać Radę Caritas AW.
2. Rada Caritas AW jest organem doradczym Dyrektora i składa się z trzech do pięciu osób.
3. Przewodniczącym Rady Caritas AW jest Dyrektor.
4. Rada wybiera spośród swoich członków Sekretarza.
5. W posiedzeniu Rady Caritas AW, na zaproszenie Dyrektora,  mogą brać udział biegli lub eksperci przedstawiając swe opinie w omawianych sprawach.
6. Radę Caritas AW zwołuje i prowadzi Dyrektor bądź wskazany przez niego członek Rady.
7. Obowiązkiem Rady Caritas AW jest opiniowanie bieżących programów działania i programów budżetowych Caritas AW.
8. Członkowie Rady mają prawo przedstawiania sugestii i propozycji dotyczących przyszłych działań Caritas AW.


Rozdział VII
Struktura organizacyjna Caritas AW


§ 14

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas AW są w szczególności placówki specjalistyczne takie jak:
1. zakłady opieki zdrowotnej;
2. hospicja;
3. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i zakłady opiekuńczo-lecznicze;
4. świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe;
5. noclegownie, schroniska, i inne placówki dla bezdomnych;
6. domy dla samotnych matek, „Okna życia”;
7. jadłodajnie;
8. punkty pomocy stałej i doraźnej, ośrodki interwencji kryzysowej;
9. centra integracji społecznej;
10. domy dziennego pobytu;
11. spółdzielnie socjalne;
12. środowiskowe domy  samopomocy.


§ 15

Dyrektor Caritas AW może, w miarę potrzeb, tworzyć inne, nie wymienione w paragrafie 14 jednostki organizacyjne i mianować ich kierowników. Terenowe jednostki działają na podstawie statutu/regulaminu nadanego im przez Dyrektora Caritas AW.


§ 16

1. Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne Caritas AW, w zakresie realizacji zadań, podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Caritas AW.
2. Terenowe jednostki organizacyjne Caritas AW mają prawo korzystania z informacyjnej, szkoleniowej, rzeczowej, a także – w ramach możliwości budżetowych – finansowej pomocy Caritas AW.

§ 17

Na podstawie odrębnych porozumień Caritas AW współpracuje z Parafialnymi Zespołami Caritas oraz Szkolnymi i Akademickimi Kołami Caritas, które mogą powstawać przy parafiach, na terenie szkół każdego stopnia i uczelni wyższych  a także przy domach zakonnych prowadzących działalność charytatywną.

§ 18

1. Parafialny Zespół Caritas powołuje Proboszcz parafii w porozumieniu z Dyrektorem Caritas AW.
2. Szkolne i Akademickie Koła Caritas AW powołuje w porozumieniu z Dyrektorem Caritas AW dyrektor szkoły lub rektor uczelni.
3. Parafialne Zespoły Caritas, jak również Szkolne i Akademickie Koła Caritas mają prawo korzystania z informacyjnej, szkoleniowej, rzeczowej, a także – w ramach możliwości budżetowych – finansowej pomocy Caritas AW.


§ 19

1. Parafialne Zespoły Caritas oraz Szkolne i Akademickie Koła Caritas nie posiadają osobowości prawnej, należą odpowiednio do struktur parafii, szkoły lub uczelni. Podmioty te działają na podstawie regulaminu nadanego im przez  dyrektora CAW w porozumieniu z proboszczem parafii, dyrektorem szkoły lub rektorem uczelni wyższej.
2. Caritas AW nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolonych i Akademickich Kół Caritas.


Rozdział VIII
Środki materialne Caritas AW


§ 20

Caritas AW posiada własne środki materialne pochodzące z:
1. subwencji lub dotacji;
2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, itp.;
3. ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze;
4. nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym
majątkiem z zachowaniem przepisu kan. 1292 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego i niniejszego Statutu;
5. funduszy i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych,
usługowych, itp.;
6. częściowej odpłatności za niektóre usługi oraz z dochodów ze zorganizowanych imprez, koncertów, aukcji   i zbiórek;
7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez  wyodrębnione organizacyjnie jednostki gospodarcze Caritas AW;
8. odpisów od podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1%;
9. innych źródeł.

§ 21

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas AW wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 kodeksu prawa kanonicznego oraz stosuje się do innych przepisów prawa, w szczególności kan. 1282, 1284 § 1 i 1290 kodeksu prawa kanonicznego.


§ 22

Nie dopuszcza się następujących czynności:
1. Zabezpieczania zobowiązań  majątkiem Caritas AW lub udzielania pożyczek –
z wyjątkiem pożyczek ze środków  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  – w stosunku do członków organów lub pracowników Caritas AW oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo  osób z nimi związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. Przekazywania majątku Caritas AW na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób  bliskich   na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Caritas AW na rzecz członków organów lub pracowników Caritas AW oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu  Caritas AW.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organów Caritas AW,  jej pracownicy oraz ich osoby bliskie  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23

1. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej dla powiększenia środków materialnych na realizację celów i zadań Caritas AW.
2. Działalność gospodarcza, jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, może być prowadzona za pośrednictwem wyodrębnionych organizacyjnie jednostek wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych oraz wyłącznie z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na cele statutowe.


Rozdział IX
Symbole i święto patronalne Caritas AW


§ 24

Patronem Caritas AW  jest błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński OFM Cap.


§ 25

Świętami patronalnymi Caritas AW są:
1. Druga Niedziela Wielkanocna obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego;
2. Liturgiczne wspomnienie bł. ojca Honorata Koźmińskiego przypadające na dzień 13 października.

§ 26

Caritas AW używa prawnie zastrzeżonej nazwy „Caritas Archidiecezji Warszawskiej” (w skrócie Caritas AW) oraz symbolu w postaci równoramiennego krzyża, uzupełnionego potrójnymi falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się umieszczony centralnie napis „Caritas”. Całość obramowana jest czerwonym konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy logo mają barwę  czerwieni.


§ 27

Caritas AW używa pieczęci podłużnej. Pieczęć zawiera pełną nazwę statutową oraz adres Caritas AW, jak również numery NIP i REGON Caritas AW.

Niniejszy Statut Caritas Archidiecezji Warszawskiej został zatwierdzony Dekretem
z dnia 10 marca 2011 r. (Nr 722/A/2011 r.) wydanym przez Kardynała Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego.

Warszawa, 10 marca  2011 r