Ośrodek Działalności Leczniczej w Warszawie

Ośrodek realizuje stacjonarne, całodobowe świadczenia medyczne w zakresie opieki długoterminowej (ZOL) i paliatywnej (Hospicjum stacjonarne). W roku 2014 został poddany procesom restrukturyzacyjnym jako ostatni z 5 Ośrodków Działalności Leczniczej prowadzonych przez Caritas AW. Wdrożony, nowy system organizacji pracy  podlega aktualnie  monitorowaniu i okresowym przeglądom.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 do odwołania utrzymany jest zakaz regularnych odwiedzin pacjentów w Placówce Stacjonarnej Caritas AW (Hospicjum Stacjonarne i ZOL).

Zapewniamy możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z lekarzami Oddziałów ODL, wg. następującego harmonogramu:

Hospicjum Stacjonarne tel. 22/826 56 04 w. 290

Od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 13:00            

Oddział I ZOL tel. 22/826 56 04 w. 258

Poniedziałek  09:00 – 10:00
Wtorek           09:00 – 10:00
Środa             13:00 – 14:00
Czwartek        09:00 – 10:00
Piątek             09:00 – 10:00

Oddział II ZOL tel. 22/826 56 04 w. 238

Od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 13:00

Oddział III ZOL tel. 22/826 56 04 w. 295

Poniedziałek  14:00 – 15:00 i 18:00 – 19:00
Wtorek           11:00 – 12:00 i 14:30 – 15:30
Środa              11:00 – 12:00
Czwartek        11:00 – 12:00 i 14:30 – 15:30
Piątek             11:00 – 12:00

Oddział IV ZOL tel. 22/826 56 04 w. 255

Od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 14:00

 

Certyfikat_ISO

  1. Podstawa prawna restrukturyzacji:

– Ustawa o działalności leczniczej z 12. IV. 2011r.

-Norma EN 15 224:2012 (PN 15 224:2013) – jakościowa norma sektorowa dotycząca ochrony zdrowia;

  1. Hasło/ Tytuł zmian : Pacjent w centrum uwagi
  2. Przygotowanie procesu restrukturyzacji : rok 2013
  3. Prezentacja audiowizualna na wszystkich Oddziałach –  IV kwartał 2013r.
  4. Wdrożenie: rok 2014
  5. Założenia:
  • orientacja na pacjenta, jego bezpieczeństwo, godność, zapewnienie prywatności i intymności w procesach leczenia, pielęgnacji i świadczeń  towarzyszących;
  • doskonalenie organizacji pracy poprzez odejście od reaktywnego sposobu zarządzania placówką  w stronę  zarządzania procesowego  poprzez  zdefiniowanie zadań i ujęcie ich w harmonogram godzinowo – zadaniowy;
  • identyfikacja ryzyka i zarządzanie nim.

W ramach rozpoznania ryzyka personalnego i wynikających z niego zagrożeń podjęto następujące działania :

–  wprowadzono  3- zmianowy  system pracy (odejście od systemu 12- godzinnego);

– dokonano przeglądu stanowisk;

– wprowadzono do pracy, na wszystkich 5  oddziałach Ośrodka,  grupę zawodową opiekunów medycznych oddzielając tym samym czynności dokonywane przy pacjencie i w jego najbliższym otoczeniu od czynności sprzątających (pozostawiono je  salowym );

–  wdrożono   system wprowadzania nowych pracowników medycznych poprzez wyznaczenie na wszystkich oddziałach  tzw. liderów w medycznych  grupach zawodowych;

– opracowano i  wdrożono  cykl szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

W ramach rozpoznania ryzyka  organizacyjnego i wynikających z niego zagrożeń:

– zdefiniowano,  opisano i ujęto   w harmonogram godzinowo – zadaniowy  poszczególne  procesy medyczne,  pielęgnacyjne i działania  im towarzyszące;

– dokonano standaryzacji procedur;

– wprowadzono imienne znakowanie odzieży pacjentów (odejście od systemu puli wspólnych ubrań dla pacjentów);

– zamontowano na wszystkich oddziałach  parawany  międzyłóżkowe;

–  doposażono   placówkę w sprzęt medyczny i audiowizualny.

W ramach rozpoznania ryzyka finansowego :

– oszacowano koszty zmiany ze szczególnym uwzględnieniem największego kosztu tj.  zatrudnienia opiekunów medycznych, nie przewidzianych w katalogu osób obligatoryjnie zatrudnianych  w ZOL/ Hospicjum stacjonarnym  w ramach umowy kontraktowej z NFZ.

 

W ramach Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas AW w Warszawie działają:

Zobacz także:

PRAWA PACJENTA

Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
Tel. 22 826 56 04

Świadczenia realizowane w Ośrodku Działalności Leczniczej w Warszawie współfinansuje Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawa w ramach umowy UMIA/PZ-B/VI/1/2-NGOH/141/20 pod tytułem: Poprawa jakości życia osób przewlekle i terminalnie chorych będących pacjentami Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas AW w Warszawie w zakresie stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej oraz wsparcia ich rodzin.

W okresie maj-grudzień 2020 (umowa z dnia 12.11.2020 r.) ODL Warszawa Caritas AW realizował projekt pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” i otrzymała grant nr. COVID.19.07.104 i w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 576.810,75 zł.

W okresie wrzesień-grudzień 2020 (umowa z dnia 21.06.2021 r.) ODL Warszawa Caritas AW realizował projekt pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” i otrzymała granty nr. COVID-19.02.07.130 i COVID-19.02.07.110 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 551.593,46 zł.