Ośrodek realizuje stacjonarne, całodobowe świadczenia medyczne w zakresie opieki długoterminowej (ZOL) i paliatywnej (Hospicjum stacjonarne). W roku 2014 został poddany procesom restrukturyzacyjnym jako ostatni z 5 Ośrodków Działalności Leczniczej prowadzonych przez Caritas AW. Wdrożony, nowy system organizacji pracy  podlega aktualnie  monitorowaniu i okresowym przeglądom.

 

  1. Podstawa prawna restrukturyzacji:

– Ustawa o działalności leczniczej z 12. IV. 2011r.

-Norma EN 15 224:2012 (PN 15 224:2013) – jakościowa norma sektorowa dotycząca ochrony zdrowia;

  1. Hasło/ Tytuł zmian : Pacjent w centrum uwagi
  2. Przygotowanie procesu restrukturyzacji : rok 2013
  3. Prezentacja audiowizualna na wszystkich Oddziałach –  IV kwartał 2013r.
  4. Wdrożenie: rok 2014
  5. Założenia:
  • orientacja na pacjenta, jego bezpieczeństwo, godność, zapewnienie prywatności i intymności w procesach leczenia, pielęgnacji i świadczeń  towarzyszących;
  • doskonalenie organizacji pracy poprzez odejście od reaktywnego sposobu zarządzania placówką  w stronę  zarządzania procesowego  poprzez  zdefiniowanie zadań i ujęcie ich w harmonogram godzinowo – zadaniowy;
  • identyfikacja ryzyka i zarządzanie nim.

W ramach rozpoznania ryzyka personalnego i wynikających z niego zagrożeń podjęto następujące działania :

–  wprowadzono  3- zmianowy  system pracy (odejście od systemu 12- godzinnego);

– dokonano przeglądu stanowisk;

– wprowadzono do pracy, na wszystkich 5  oddziałach Ośrodka,  grupę zawodową opiekunów medycznych oddzielając tym samym czynności dokonywane przy pacjencie i w jego najbliższym otoczeniu od czynności sprzątających (pozostawiono je  salowym );

–  wdrożono   system wprowadzania nowych pracowników medycznych poprzez wyznaczenie na wszystkich oddziałach  tzw. liderów w medycznych  grupach zawodowych;

– opracowano i  wdrożono  cykl szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

W ramach rozpoznania ryzyka  organizacyjnego i wynikających z niego zagrożeń:

– zdefiniowano,  opisano i ujęto   w harmonogram godzinowo – zadaniowy  poszczególne  procesy medyczne,  pielęgnacyjne i działania  im towarzyszące;

– dokonano standaryzacji procedur;

– wprowadzono imienne znakowanie odzieży pacjentów (odejście od systemu puli wspólnych ubrań dla pacjentów);

– zamontowano na wszystkich oddziałach  parawany  międzyłóżkowe;

–  doposażono   placówkę w sprzęt medyczny i audiowizualny.

W ramach rozpoznania ryzyka finansowego :

– oszacowano koszty zmiany ze szczególnym uwzględnieniem największego kosztu tj.  zatrudnienia opiekunów medycznych, nie przewidzianych w katalogu osób obligatoryjnie zatrudnianych  w ZOL/ Hospicjum stacjonarnym  w ramach umowy kontraktowej z NFZ.

 

W ramach Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas AW w Warszawie działają:

Zobacz także:

PRAWA PACJENTA

Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
Tel. 22 826 56 04