ZAPYTANIE OFERTOWE

z dn. 5 lutego 2021 r. dotyczące świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „RÓWNI NA STARCIE!”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

SZCZEGÓŁY: zapytanie ofertowe_doradca

FORMULARZ: formularz_oferta_doradca

STRONA PROJEKTU

 

logo_naglowek_zapytania stopka_logotypy_oferty