ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 i 2024 ROK


Caritas Archidiecezji Warszawskiej (Caritas AW) zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rocznych łącznych sprawozdań finansowych sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości, na które składają się jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek samobilansujących się tj.: Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz „Pierogarni” Caritas Archidiecezji Warszawskiej, za następujące okresy:

– za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku,

– za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Celem badania sprawozdania finansowego jest sporządzenie sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy.
Badanie sprawozdania finansowego będzie obejmować sprawdzenie dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawność zastosowanych przez Caritas AW i „Pierogarnię” Caritas AW zasad rachunkowości jak i ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.


Oferty będą oceniane m.in. według następujących kryteriów:

– doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych kościelnych osób prawnych będących organizacjami pożytku publicznego,

– cena badania proponowana przez podmiot uprawniony do badania za poszczególne lata objęte ofertą.

Termin i miejsce składania ofert:

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert w siedzibie Caritas AW – ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa (sekretariat) lub elektronicznie na adres e-mail: warszawa@caritasaw.pl do dnia 30.09.2023 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Caritas AW).

W październiku 2023 r. Komisja Nadzorcza Caritas AW zadecyduje w uchwale o wyborze oferty.

Komisja Nadzorcza ma prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowe informacje:

Caritas AW oczekuje, że sprawozdania z badania za poszczególne lata zostaną przekazane zamawiającemu odpowiednio:
z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. do 31 maja 2024 r.,
z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r. do 31 maja 2025 r.
Sprawozdania finansowe i merytoryczne Caritas AW jako organizacji pożytku publicznego znajdują się na stronie internetowej: www.caritasaw.pl
Sprawozdania finansowe „Pierogarni” Caritas AW będą udostępniane zainteresowanym podmiotom.

Warszawa, dnia 31.08.2023 r.

Skip to content