Warszawa: porozumienie ze Stowarzyszeniem „LIBERTAS”

W dniu 15 czerwca 2005 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Caritas Archidiecezji Warszawskiej a Stowarzyszeniem Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS”. Celem porozumienia jest podjecie współpracy w zakresie wspólnej realizacji zadań w następujących dziedzinach:
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
– działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
– działania wspomagające rozwój demokracji,
– działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
– podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
– działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Skip to content