Warszawa: ogłoszenie przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro
Warszawa, dnia 2 listopada 2006 r.
Zamawiający:
Caritas Archidiecezji Warszawskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
tel/fax + 48 22 826 99 10
e-mail: migranci-waw@caritas.pl
ogłasza przetarg nieograniczony
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie kampanii społecznej dotyczącej realizacji projektu „Socjalna, prawna i psychologiczna pomoc osobom posiadającym status uchodźcy i zgodę na pobyt tolerowany”.
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia dostępne są u Piotr Jackiewicz, tel. (0-22) 826 99 10 lub droga mailową pjackiewicz@caritas.pl
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
3. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
4. Z uwagi na treść art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wniesienie wadium nie jest wymagane.
5. Czas wykonania zamówienia – od grudnia 2006 r. do końca sierpnia 2007 r.
6. Oferty należy składać do dnia 22 listopada 2006 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa.
7. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 22 listopada 2006 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
8. Kryteria oceny oferty:
– cena – 90 %
– doświadczenie w prowadzeniu podobnej działalności – 10 %,
9. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
– spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
– nie są wykluczeni na podstawie art. 24 w/w Ustawy,
– spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Skip to content