Wakacje z warszawską Caritas

Caritas Archidiecezji Warszawskiej tak jak w latach poprzednich, tak i w roku 2004 jest organizatorem akcji kolonijnej.
Organizowane są 10-cio, 14-to i 17-to dniowe turnusy kolonijne dla 1200 dzieci w następujących miejscowościach:
– Brok n/Bugiem – Ośrodki Kolonijno-Wypoczynkowe „Przymierze” oraz „Arka”, położone w Puszczy Białej o łącznej powierzchni 5 ha, które są własnością Caritas Archidiecezji Warszawskiej,
– Gąski k/Sarbinowa,
– Zakopane,
– Stegna,
– Krynica Zdrój.
Adresatami naszej akcji są dzieci, które przez cały rok szkolny uczęszczały do świetlic socjoterapeutycznych Caritas A.W. oraz dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia, a w szczególności pochodzące:
– z rodzin ubogich i wielodzietnych,
– ze środowisk zaniedbanych i zagrożonych marginalizacją,
– ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą,
– ze środowisk wiejskich – głównie z terenów popegeerowskich oraz 44-osobowa grupa dzieci z Polonii Rumuńskiej, dla której turnus kolonijny rozpoczyna się 17 lipca 2004r. w Krynicy.
Kwalifikacja uczestników odbywa się poprzez parafialne zespoły Caritas, samorządy lokalne oraz szkoły.
Opiekę nad dziećmi będzie sprawować wykwalifikowana kadra przeszkolona w zakresie organizacji i bezpieczeństwa wypoczynku wakacyjnego: kierownik z uprawnieniami „kierownika kolonijnego”, wychowawcy z uprawnieniami „wychowawcy kolonijnego” (nauczyciele, studenci, osoby duchowne, animatorzy grup młodzieżowych), instruktorzy sportu, muzyki, plastyki. Są to osoby dojrzałe, doświadczone, posiadające dużą wiedzę merytoryczną przede wszystkim z dziedziny rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, umiejętności organizacyjne i kierownicze.
Podstawowym założeniem i celem akcji letniej jest wypoczynek i poprawa ogólnej kondycji organizmu dziecka poprzez umożliwienie spędzenia aktywnego wypoczynku, zregenerowanie sił, dożywianie, odkrywanie piękna przyrody.
Powyższe cele będą osiągane poprzez:
– edukację ogólną i integrację – zapoznanie się z ciekawymi ludźmi różnych profesji (leśniczy, strażak, policjant itp.),
– edukację historyczną – poszerzenie wiedzy na temat Polaków żyjących poza granicami kraju i tworzących środowiska zwane Polonią, poszerzenie światopoglądu dzieci na temat wspólnej tożsamości narodowej, rozbudzenie potrzeby łączności duchowej i kontaktu z kulturą Polski jako krajem macierzystym, propagowanie idei tolerancji – uznanie cudzej odmienności, wierzeń, poglądów, zachowań, zwyczajów jako podstawowy element poznania i integracji,
– nawiązanie i utrzymanie indywidualnych oraz grupowych kontaktów interpersonalnych,
– kreowanie pozytywnych wzorców zachowania,
– profilaktykę patologicznych zachowań.
Na każdym turnusie realizowany jest specjalnie opracowany, bardzo ciekawy i atrakcyjny program, który zawiera:
– aktywne metody edukacyjne,
– zabawy grupowe,
– spotkania wieczorne,
– warsztaty dotyczące wartości postaw społecznych, wartości duchowych (psychodramy, pantomimy, pogadanki, dyskusje, konkursy, quizy, praca w grupach, praca indywidualna),
– zajęcia rekreacyjne (gry zespołowe, zabawy terenowe, olimpiady, zajęcia teatralne, spotkania przy muzyce, kurs tańca),
– wycieczki mające na celu poznanie historii regionu, zwiedzanie zabytków kultury w szczególności stolicy Polski – Warszawy,
– zajęcia społeczno-użyteczne: dbanie o estetyczny wygląd ośrodka, dyżury porządkowe, pogadanki z zakresu profilaktyki zdrowia i higieny,
– warsztaty socjoterapeutyczne.

Skip to content