TVN przegrała sprawę o naruszenie dóbr osobistych

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 29 maja 2013 roku uznał za kłamliwe zarzuty postawione wicedyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej w reportażu telewizji TVN z cyklu „Uwaga” wyemitowanym w dniu 10 lutego 2010. Po rozpatrzeniu sprawy o ochronę dóbr osobistych toczącej się z powództwa Barbary Czarnockiej oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej sąd zobowiązał telewizję TVN do:
– usunięcia wymienionego reportażu ze strony internetowej programu „Uwaga”;
–  opublikowania na tejże stronie przeprosin skierowanych do powodów;
–  wyświetlenia przed telewizyjną emisją programu „Uwaga” wyraźnie widocznego napisu następującej treści: „TVN Spółka Akcyjna przeprasza Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz Barbarę Czarnocką, Zastępcę Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej, za naruszenie dóbr osobistych, w postaci dobrego imienia poprzez opublikowanie w programie „Uwaga” z dnia 10 lutego 2010 r. nieprawdziwych informacji co do nabycia przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej nieruchomości po zaniżonej cenie”;
– wpłaty przez telewizję TVN na rzecz Caritas Polska kwoty 10 tysięcy złotych;
– zwrotu kosztów procesu na rzecz Barbary Czarnockiej oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Autorem reportażu był Tomasz Patora.
W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził m.in.:
„…Dziennikarz jest zobowiązany (..) zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. W przedmiotowej sprawie staranność i rzetelność nie zostały zachowane… W reportażu przedstawiono (…) tylko fragmentaryczny obraz całej sytuacji. Nieruchomość oraz dom, będący przedmiotem transakcji, zostały pokazane jedynie w stanie, w jakim znalazły się po remoncie. Nie zostało podkreślone, że w chwili sprzedaży dom ten był zrujnowany i wymagał wielu napraw. Nie zostały przedstawione zdjęcia przesłane przez Barbarę Czarnocką.”
„Zdaniem Sądu działanie dziennikarzy było intencjonalne i miało na celu wywołanie zainteresowania tematem poprzez stworzenie nieprawdziwego obrazu  powodów w oczach widzów. Naruszenie dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, w telewizji o tak dużym zasięgu jak Telewizja TVN, stanowi jedną z najdotkliwszych form naruszenia, często o skutkach nieusuwalnych dla poszkodowanych. Podkreślić przy tym należy, że wolność mediów nie ma charakteru absolutnego i jej granice wyznacza min. konieczność ochrony praw innych osób. Ograniczenia te wynikają zarówno z art. 8 i 10 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, jak i z art. 31 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. ó, art. 15 ust 2 pkt 2 Prawa Prasowego. Skoro więc, jak ustalono w niniejszej sprawie, poprzez emisję reportażu omówionego wyżej doszło do naruszenia dóbr osobistych powodów, wniesione przez nich powództwo o ochronę dóbr osobistych należało uwzględnić”.
„Zdaniem Sądu, dla skuteczności odwrócenia wyrządzonej powodom krzywdy wystarczające będzie opublikowanie przeprosin w tej samej telewizji i o tej samej godzinie, o której został opublikowany przedmiotowy reportaż. Środek taki będzie środkiem adekwatnym i pozwoli widzom programu „Uwaga”, do których materiał dotarł, odpowiednio skojarzyć osoby, której przeprosiny dotyczą z wcześniejszym materiałem”.
„Sąd uznał, iż wobec doznanej przez powódkę Barbarę Czarnocką krzywdy, jak również wobec wymiernych skutków dla działalności Caritas skutków naruszenia dóbr osobistych, w postaci utraty zaufania do prowadzonej przez tę osobę prawną działalności, jak również bezprawność naruszenia dóbr osobistych, zasadnym jest zasądzenie świadczenia na określony cel społeczny na podstawie art. 448 k.c.”.

Skip to content