Szczytno: Konferencja „Handel Ludźmi – zapobieganie i ściganie”

W dniach 29-31 maja 2006 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie”. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych, Policji zarówno Komendy Głównej, jak i oddziałów z terenu całej Polski oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Nie zabrakło też reprezentantów innych krajów: Francji, Ukrainy, Niemiec.

Odpowiadając na zaproszenie skierowane na ręce dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej ks. Mirosława Jaworskiego, jako przedstawicielki tejże Caritas w konferencji wzięły udział: s. Ewa Ranachowska, koordynator Projektu „Nadzieja”, s. Anna Fidor i Ewelina Stupka, również zaangażowane w pracę nad Projektem.
Krótkie referaty i wystąpienia (podczas konferencji było ich ponad dwadzieścia pięć) dotyczyły tematu w aspekcie:
1. teoretycznym – prezentowano wyniki badań naukowych w dziedzinie m.in. wiktymologii i kryminologii; dużo miejsca poświęcono wykładni przepisów i sformułowań prawnych oraz zmian wprowadzanych w tej dziedzinie; przedstawiono także propozycje nowych programów szkoleniowych i strategii działania;
2. praktycznym – tu uczestnicy konferencji, policjanci, dzielili się doświadczeniami z praktyki śledczej, efektami współpracy międzynarodowej i wewnątrz kraju; zaprezentowanie analiz konkretnych przypadków ofiar służyło jako materiał szkoleniowy, podobnie jak i informacje z dziedziny postępowań kryminalnych.
Pewną część czasu – co z naszego punktu widzenia było szczególnie cenne – przeznaczono dla przedstawicieli tzw. organizacji pozarządowych (NGO) zaangażowanych na tym polu; dzieląc się doświadczeniem z pracy, głos zabrały przedstawicielki „LA STRADY” i niemieckiej Poradni dla Kobiet „NADESCHDA”. S. Ewa Ranachowska natomiast przedstawiła krótko podstawowe założenia projektu „NADZIEJA” (Projekt Caritas AW dot. Przeciwdziałania Prostytucji Przymuszonej i Handlowi Ludźmi). Po tym wystąpieniu przedstawiciele zarówno Komendy Głównej, jak i oddziałów terenowych Policji wyrażali chęć bliższej współpracy, co – mamy nadzieję – zaowocuje większą efektywnością i poszerzy możliwości działania obu stron.
Mimo, iż uczestnicy konferencji reprezentowali różne podmioty i „style” działania, na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy byli zgodni co do płaszczyzny aksjologicznej: Handel ludźmi i wszelkie formy zniewolenia są złem, bo uderzają w godność ludzkiej osoby; dlatego ściganie i zapobieganie temu procederowi jawi się jako jedno z najważniejszych wyzwań współczesności.

Skip to content