Seminarium w Brukseli

18 października pod auspicjami Komisji Europejskiej, Komisji Kościelnej i Społecznej Konferencji Kościołów Europy (CEC) oraz Sekretariatu Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) odbyło się w Brukseli seminarium pt.: „Usługi socjalne i służba zdrowia. Wkład Kościołów i organizacji kościelnych w europejski model społeczny”.
Konferencję Episkopatu Polski, na zaproszenie ks. bpa Piotra Jareckiego – przewodniczącego Biura ds. UE przy KEP i wiceprzewodniczącego COMECE, reprezentowała Barbara Czarnocka – wicedyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Seminaria dialogowe organizowane są od początku lat 90. XX w. i stanowią platformę wymiany opinii między Komisją Europejską a Kościołami kontynentu. Październikowe seminarium poświęcone było dyskusji nad przygotowywaną obecnie przez Parlament Europejski „dyrektywą o usługach na rynku wewnętrznym”. Intencją tego projektowanego prawa unijnego jest wprowadzenie nieskrępowanego granicami państwowymi jednolitego rynku usług na „rynku wewnętrznym”, czyli we wszystkich krajach UE. W dużym uproszczeniu sytuacja po wejściu w życie tego prawa wyglądałby tak, że wszelkie usługi – w tym ochrony zdrowia i opieki socjalnej – mogłyby być przez dowolne podmioty unijne świadczone na całym terytorium Unii zgodnie z przepisami ich własnego prawa krajowego.
Perspektywa takiego potraktowania usług pomocy socjalnej i ochrony zdrowia budzi poważne zastrzeżenia i stała się przedmiotem wystąpień organizacji kościelnych (Caritas Europa, Eurodiakonia, CEC, COMECE) do Parlamentu Europejskiego. W odniesieniu do usług ochrony zdrowia dokonano ostatnio w procesie legislacyjnym pewnych poprawek. Niepokój organizacji kościelnych budzi jednak w dalszym ciągu niepewny status prawny usług o charakterze pomocy socjalnej. Ten problem stał się też głównym przedmiotem dyskusji podczas seminarium.
Seminarium poprzedziło spotkanie przygotowawcze (17 października), a zakończyło spotkanie ewaluacyjne.

Skip to content