Seminarium w Berlinie zakończyło projekt „Godność i zdrowie”

W dniach 6-9 października wicedyrektor Caritas warszawskiej pani Barbara Czarnocka wraz z siedmioosobową delegacją z Polski (Caritas Polską – regionalny koordynator projektu, Caritas kielecką, Koalicją na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Domem pod Fontanną) wzięła udział w seminarium w Berlinie zorganizowanym przez SMES-Europa a kończącym projekt „Godność i zdrowie”.

Projekt realizowany był na przestrzeni ostatnich 2 lat i polegał na wymianie doświadczeń między organizacjami i osobami prowadzącymi pracę na rzecz grup marginalizowanych w różnych krajach europejskich. Seminarium w Berlinie było okazją do nawiązania kontaktów z organizacjami pomocowymi na Zachodzie Europy zajmującymi się zwłaszcza osobami psychicznie chorymi oraz innymi grupami marginalizowanymi.

SMES-Europa jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w Brukseli zrzeszającym osoby fizyczne i lokalne stowarzyszenia, naukowców i praktyków, profesjonalistów i wolontariuszy pracujących na rzecz osób zmarginalizowanych. Działa na płaszczyźnie europejskiej i pragnie wpływać na kształt jednoczącego się kontynentu w taki sposób, by każdy człowiek niezależnie od indywidualnych czy grupowych obciążeń znalazł w nim godne miejsce. Chce wywierać animujący wpływ na organizacje, działania i ruchy przeciwstawiające się wszelkim przejawom marginalizacji. Wspomaga współdziałanie między sektorem rządowym i pozarządowym Zabiega o realizację praw osób najbardziej zagrożonych zepchnięciem na margines. SMES-Europa w szczególności zainteresowana jest losem osób bezdomnych, osób z problemami psychicznymi, młodzieżą zagrożoną marginalizacją, ludźmi uzależnionymi od alkoholu i narkotyków, więźniami i byłymi więźniami, ludźmi starszymi żyjącymi w osamotnieniu, migrantami o nieuregulowanej sytuacji prawnej. SMES-Europa stara się rozwijać i rozpowszechniać innowacyjne metody pracy oraz informować społeczeństwo, a zwłaszcza władze o rzeczywistej sytuacji osób marginalizowanych. W skład SMES-Europa wchodzą między innymi lokalne organizacje działające we Włoszech (SMES-IT), Belgii (SMES-B), Francji (SMES-Paris), Hiszpanii (SMES-Madrid), Danii (UDENFOR).

Jedną z form działalności SMES-Europa jest organizowanie międzynarodowych konferencji skupiających praktyków, naukowców i przedstawicieli władz. Na przestrzeni ostatnich 10 lat SMES-Europa zorganizowała siedem takich konferencji – w Rzymie, Brukseli, Paryżu, Madrycie, Kopenhadze, Atenach i Lizbonie. Były to projekty finansowane przez Unię Europejską.

W roku 2003 wobec perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej SMES-Europa podjęła się realizacji projektu pod nazwą „Godność i zdrowie” mającego na celu kojarzenie i animację środowisk pracujących na rzecz grup zmarginalizowanych na zachodzie i wschodzie kontynentu. Do udziału w projekcie zaproszono po 5 partnerów (organizacje pozarządowe) z Europy Środkowej i Zachodniej.

Polskim partnerem projektu była Caritas Polska, która zapraszała do udziału zainteresowane tą problematyką caritas diecezjalne oraz organizacje pozarządowe zajmujące się osobami marginalizowanymi.

W ramach pierwszej fazy projektu odbyło się 5 wizyt studyjnych połączonych z seminariami w pięciu stolicach Europy Środkowej. Druga faza projektu przewidywała wizyty studyjne pracowników pomocowych z Europy Środkowej w pięciu stolicach Europy Zachodniej (Bruksela, Rzym, Paryż, Madryt, Kopenhaga). Na wizyty studyjne wyjechało z Polski 8 osób, przedstawicieli sektora pozarządowego i publicznej pomocy społecznej. Druga faza projektu zakończyła się konferencją w Berlinie.

Szczegółowe informacje na temat SMES-Europa oraz projektu „Godność i zdrowie” dostępne są na stronie: www.smes-europa.org

Skip to content