Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż gospodarstwa rolnego

Warszawa dnia, 25.07.2018 r.
CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż  gospodarstwa rolnego składającego się z nieruchomości rolnych i leśnych położonych w Szymonowie, opisanych w Księdze Wieczystej nr EL2O/00024060, EL2O/00026512/0, EL2O/00026612/1, EL2O/00026855/6 i oznaczonych nr. działek gruntu: 9/2, 13/5, 16, 18, 28/5, 29/1, 171, 197, 3283/2, obręb 0013 Szymonowo, gmina Małdyty, powiat Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie o łącznej powierzchni 21,3795  ha.
Gospodarstwo rolne zlokalizowane jest we wsi Szymonowo gm. Małdyty, pow. Ostróda. Składa się z działek o zróżnicowanym kształcie i rodzaju użytków rolnych i leśnych. Działka nr 16 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami użytkowymi. W sąsiedztwie znajdują się zabudowy mieszkaniowe. Tytuł prawny – własność. Kształt działek nieregularny, wieloboczny. Działki nr 16 i 18 znajdują się na obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej, działki nr 9/2, 13/5, 28/5, 29/1, 3283/2 znajdują się na obszarze gleb o wysokiej przydatności rolniczej, wskazanej dla rozwoju w kierunku zabudowy turystyczno-wypoczynkowej. Działki nr 171 i 197 znajdują się na obszarze o wysokiej przydatności  rolniczej.
DZIAŁKA NR EW 9/2 – grunt rolny:
Działka duża, o korzystnym kształcie wielobocznym zbliżonym do prostokąta, o korzystnych proporcjach, przy gruntach rolnych, leśnych i zabudowie. Z dojazdem gruntowym ale wygodnym, stanowiąca grunt orny w uprawie, dość płaski i równy, z pojedyńczymi drzewami w granicy.
DZIAŁKA NR EW 13/5 – grunt rolny i leśny:
Działka zasadniczo leśna, z dojazdem drogą gruntową dość wygodnym, w sąsiedztwie gruntów leśnych i zabudowy, kształt wieloboczny wydłużony.
DZIAŁKA NR EW 16- działka zabudowana:
Działka ogrodzona, całkowicie zagospodarowana, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczymi. Budynek mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, na planie prostokąta, dach dwuspadowy, częściowo podpiwniczony, murowany, otynkowany. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną. W piwnicy kotłownia (piec CO na paliwo stałe). Na parterze sień ze schodami na poddasze (terakota na podłodze), dwa pokoje, kuchnia, łazienka. W kuchni kuchenka gazowa (butla), zlewozmywak, zabudowa, podłoga z terakoty, ściany częściowo pokryte glazurą. W łazience wykończenie płaszczyzn terakotą i glazurą, wc, umywalka. Na poddaszu łazienka i dwa pokoje. W pokojach podłoga  z desek drewnianych. Standard średni, stan techniczny dobry. Stolarka okienna PCW nowa. Zgodnie z dokumentacją budynek posiada powierzchnię użytkową równą 72 m2.
Budynki gospodarcze – oba na planie wydłużonego prostokąta, jeden z prostokątną przybudówką. Częściowo murowane i drewniane. Drewniana konstrukcja dachu, pokrycie eternitem. Zainstalowane oświetlenie, słaby stan techniczny.
Powierzchnia budynków gospodarczych razem 656 m2.
DZIAŁKA NR EW 18 – rolna z sadem:
Działka wielokątna zbliżona do trójkąta, przy drodze asfaltowej i zabudowie, obecnie zajęta przez stary sad (nieprodukcyjny).
DZIAŁKA NR EW 28/5 – rolna:
Działka bez dostępu do drogi, wielokątna, wydłużona, w sąsiedztwie gruntów rolnych, do zabudowy ponad 100 m, powierzchnia działki w większości zadrzewiona.
DZIAŁKA NR EW 29/1 – rolna:
Działka bez dostępu do drogi, wielokątna, w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych , do zabudowy ponad 100 m, powierzchnia działki zajęta przez łąki i pastwiska,
w niewielkiej części zadrzewiona.
DZIAŁKA NR EW 171 – rolna:
Działka z dostępem do drogi gruntowej, wielokątna, w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych, do zabudowy ponad 100 m, powierzchnia działki zajęta przez łąki i pastwiska, w niewielkiej części zadrzewiona.
DZIAŁKA NR EW 197 – rolna:
Działka bez dostępu do drogi urządzonej, wielokątna, wydłużona, w sąsiedztwie gruntów rolnych, do zabudowy znaczna odległość kilkusetmetrowa, powierzchnia działki w większości zadrzewiona.
DZIAŁKA NR EW 3283/2 – leśna :
Duża działka leśna, z dojazdem dość wygodnym drogą gruntową, w sąsiedztwie gruntów leśnych i zabudowy, kształt wieloboczny korzystny.
Dojazd do trasy komunikacyjnej nr 7 wynosi ok. 2 km wyłącznie drogami publicznymi asfaltowymi w dobrym stanie utrzymania. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią gospodarstwa rolne. Okolica o charakterze rolniczym, rejon o znacznych walorach krajobrazowych.
Nieruchomości nie widnieją w rejestrze zabytków.
Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Brak jest również zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
Cena wywoławcza gospodarstwa rolnego wynosi 480.000,00 zł.
Wadium  48.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 62.
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 05 września 2018 r. do godziny 15.00
na rachunek bankowy Caritas AW nr 10 1160 2202 0000 0000 4395 7726.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium – przetarg w dniu 12.09.2018 r. Szymonowo. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Caritas AW.
Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2052). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Caritas Archidiecezji Warszawskiej,
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, w terminie do dnia 05 września 2018 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa
w przetargu ograniczonym Szymonowo”.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

 • złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz
  z kompletem wymaganych dokumentów
 • wniosą wadium w wysokości 48.000,00 zł do dnia 05 września 2018 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.warszawa.caritas.pl do dnia  11 września 2018 r. do godziny 15.00.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

 • dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego
  to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1);
 • oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2);
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat
  na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią
  6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r.
  poz. 109);
 • potwierdzenie wniesienia wadium;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz z warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);
 • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
  po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Wzory oświadczeń podane są na stronie internetowej  www.warszawa.caritas.pl zakładka przetargi
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu okazać komisji przetargowej dowód tożsamości.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Caritas AW:
10 1160 2202 0000 0000 4395 7726.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Caritas AW.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
Wadium przepada na rzecz Caritas AW w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Informacje dodatkowe
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne), a także usunięciem z terenu ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.
Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Caritas AW pod nr tel. 728 550 981 (p. Marek Gilewski).
Caritas AW zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Ponadto informujemy, iż przystąpienie do przetargu wiąże się z pozyskaniem przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej Państwa danych osobowych.
Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informujemy, iż:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 62,
  00-322 Warszawa, dane kontaktowe: tel. 22/828 18 15, faks 22/828 18 15,
  e-mail: warszawa@caritasaw.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Caritas Archidiecezji Warszawskiej
  na adres e-mail: odo@caritasaw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przetargu oraz ewentualnego zawarcia umowy notarialnej po jego rozstrzygnięciu,
  na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 5 sierpnia o kształtowaniu ustroju rolnego, co stanowią przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie udzielonego upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji
  na podstawie przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, mogą one być również udostępniane podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w trakcie postpowania przetargowego, ewentualnej realizacji umowy notarialnej i przechowywane przez okres 6 lat, a następnie archiwizowane i przechowywane przez ustawowy okres czasu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Caritas AW Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia
  do przetargu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zakwalifikowania oferty Pani/Pana osoby przez Caritas AW.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  w tym również w formie profilowania.

Pliki do pobrania
wzor_nr 3_- oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_ze_stanem_nier
wzor_nr_1_-_osobiste_prowadzenie_gospodarstwa
wzor_nr_2_-_pow _uz _rolnych_og
zgloszenie__uczestnictwa_w_przetargu

Skip to content