Oświadczenie Zarządu Caritas Archidiecezji Warszawskiej

W kwestii wyemitowanego w dniu 10.02.2010 r. w telewizji TVN programu „Uwaga” w części dotyczącej Caritas AW, Zarząd Caritas AW oświadcza:

Program został nagrany i zmontowany pod z góry założoną tezę, z pogwałceniem zasad rzetelności dziennikarskiej.
Zawiera on następujące kłamliwe twierdzenia:
– o jakoby niejawnym i nielegalnym charakterze transakcji
Transakcja, jak również przygotowania do niej, były we właściwym dla nich zakresie jawne i całkowicie zgodne z obowiązującym prawem i procedurami:
1. Pogarszający się z roku na rok stan posesji oraz zakres prac koniecznych w celu powstrzymania procesu degradacji, były przez długi czas przedmiotem dyskusji w gronie osób odpowiedzialnych, tj. ówczesnego dyrektora Caritas AW oraz kierownika administracyjnego.
2. Inicjatywa sprzedaży nieruchomości wyszła od zbywającego i wynikała z braku gotowości ze strony Caritas AW do ponoszenia kosztów koniecznych remontów w sytuacji, gdy nieruchomość nie mogła być (ze względu na stan infrastruktury oraz oddalenie od centrali) wykorzystana do celów statutowych.
3. Zbywający uzyskał zgodę Przewodniczącego Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej na transakcję (pismo z  10.05.2004 r.).
4. Ówczesny kierownik administracyjny Caritas AW uczestniczył w wizji lokalnej, był obecny przy ustalaniu ceny sprzedaży i ją akceptował.
5. Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzystała z prawa pierwokupu nieruchomości za ustaloną między Caritas AW a nabywcami cenę 10 tys. zł. (pismo z dn. 22.06.2006 r.).
6. Właściwy Urząd Skarbowy nie zakwestionował ceny sprzedaży ani nie skorygował jej przez zastosowanie domiaru.
– o rzekomym sprzeniewierzeniu się woli darczyńców
W programie „Uwaga” pada stwierdzenie, jakoby darczyńcy przekazali nieruchomość na dom samotnej matki. Nieprawda. W akcie notarialnym zastrzeżono tylko ogólnie charytatywne przeznaczenie darowizny. Natomiast ustnie darczyńcy zastrzegli, że nie można jej wykorzystać dla osób bezdomnych. Jak wyżej stwierdzono, po długim okresie namysłu osoby odpowiedzialne doszły do wniosku, że stan i położenie około stuletniego drewnianego nieskanalizowanego domu o strukturze naruszonej przez korniki i grzyb, z grożącą zawaleniem więźbą dachową, zalewanego w środku ze względu na nieszczelne poszycie dachowe, ogrzewanego jednym rozszczelnionym piecem kaflowym, nie tylko nie pozwala na uruchomienie jakiejkolwiek placówki pomocy ale wymaga dużych nakładów w celu samego tylko powstrzymania procesu degradacji. W związku z tym za najbardziej racjonalne z punktu widzenia Caritas AW uznano sprzedaż nieruchomości gwarantującą podjęcie prac, które nie dopuszczą do jej całkowitego zniszczenia oraz spożytkowanie pozyskanych z tej sprzedaży środków na cele statutowe.
– o celowo zaniżonej cenie sprzedaży
Cena transakcji jest wynikiem negocjacji pomiędzy jej stronami. W odniesieniu do omawianej transakcji nie obowiązywał Caritas AW tryb przetargowy. Ustalając cenę strony brały przede wszystkim pod uwagę nakłady, jakie natychmiast należało ponieść w celu powstrzymania degradacji obiektów. Szeroko znana jest praktyka nawet nieodpłatnego przekazywania nieruchomości w kontekście przyszłych nakładów. Nakłady poniesione przez nabywcę na nieruchomość, o której tutaj mowa, wielokrotnie przekroczyły już cenę sprzedaży. Przywołana w programie opinia rzeczoznawcy ani nie bierze pod uwagę cen obowiązujących w momencie sprzedaży tj. w czerwcu 2006 r., ani nie opiera się na wizji lokalnej przeprowadzonej w tym momencie. Jest poza tym rzeczą oczywistą, że opinia rzeczoznawcy o wartości nieruchomości bynajmniej nie gwarantuje ani nie zobowiązuje stron obrotu do transakcji na tym poziomie. Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie została zakwestionowana ani przez Agencję Nieruchomości Rolnych, która mogła skorzystać z prawa pierwokupu po tej cenie, ani przez właściwy Urząd Skarbowy, który mógł ją zakwestionować stosując domiar podatkowy.
– o niewykonywaniu opieki nad grobem
Znalezienie nabywcy dającego gwarancję należytego wypełniania hipotecznego obowiązku opieki nad grobem było dla Caritas AW jedną z ważnych przesłanek transakcji. Przedstawiona w programie „Uwaga” wypowiedź krewnej darczyńców na cmentarzu budzi niesmak i niedowierzanie. Grób rodziny Bardadin został gruntownie odnowiony latem 2009 roku, co jest łatwe do stwierdzenia nawet na podstawie pokazanego materiału filmowego i nawet pomimo aktualnej pokrywy śnieżnej. Grób jest regularnie sprzątany oraz ozdabiany kwiatami i zniczami. Ani ekscytacja związana z wypowiadaniem się przed kamerą, ani braki własnej pamięci nie usprawiedliwiają pomawiania innych osób.
Program TVN „Uwaga” był kolejną, bo nie pierwszą, choć po raz pierwszy udaną, próbą sprzedania tej sensacji przez nie liczących się z prawdą i dobrem naszej instytucji ludzi. Zarząd Caritas AW przygotowuje pozew wobec TVN o naruszenie dóbr osobistych i zniesławienie. Wobec tajnych informatorów właściwym będzie powiadomienie organów ścigania o naruszeniu prawa.
Ks. Zbigniew Zembrzuski, Dyrektor CAW
Barbara Czarnocka, zastępca Dyrektora CAW

Skip to content