OGŁOSZENIE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 24.08.2021 r.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej (Caritas AW) zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021 r. i  2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rocznych łącznych sprawozdań finansowych sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości, na które składają się jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek samobilansujących się tj.: Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz „Pierogarni” Caritas Archidiecezji Warszawskiej, za następujące okresy:

– za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku,

– za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

Określenie przedmiotu zamówienia:

  1. Celem badania sprawozdania finansowego jest sporządzenie sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy.
  2. Badanie sprawozdania finansowego będzie obejmować sprawdzenie dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawność zastosowanych przez Caritas AW i „Pierogarnię” Caritas AW zasad rachunkowości jak i ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Oferty będą oceniane m.in. według następujących kryteriów:

  1. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych kościelnych osób prawnych będących organizacjami pożytku publicznego.
  2. cena badania proponowana przez podmiot uprawniony do badania za poszczególne lata objęte ofertą.

Termin i miejsce składania ofert:

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert w siedzibie Caritas AW – ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa (sekretariat) lub elektronicznie na adres e-mail: warszawa@caritasaw.pl do dnia 30.09.2021 r.

Dodatkowe informacje:

  1. Caritas AW oczekuje, że sprawozdania z badania za poszczególne lata zostaną przekazane zamawiającemu odpowiednio:
  2. z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. do 31 marca 2022 r.,
  3. z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. do 31 marca 2023 r.
  4. Sprawozdania finansowe i merytoryczne Caritas AW jako organizacji pożytku publicznego znajdują się na stronie internetowej www.caritasaw.pl

Sprawozdania finansowe „Pierogarni” Caritas AW będą udostępniane zainteresowanym podmiotom.

Skip to content