Komunikat Ministerstwa Finansów do Organizacji Pożytku Publicznego!

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c–5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) urzędy skarbowe zostały zobowiązane do przekazywania na wniosek podatnika kwoty 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).
W związku z tym, że numery rachunków bankowych OPP, które są zgłaszane w urzędach skarbowych podczas rejestracji służą do rozliczeń podatkowych, a nie przyjmowania darowizn, Ministerstwo Finansów zwraca się z uprzejmą prośbą do przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego o złożenie w terminie do dnia 20 listopada 2007 r. naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę OPP, informacji zawierającej numer jednego rachunku bankowego, właściwego do przekazywania zadeklarowanych przez podatników darowizn.
Przedmiotowa informacja musi zostać opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania OPP oraz zawierać dodatkowe dane identyfikujące organizację, takie jak: pełną nazwę, NIP, adres siedziby i nr KRS. Dane w tym zakresie będą na bieżąco weryfikowane przez naczelników właściwych urzędów skarbowych.
Ministerstwo Finansów mając na uwadze skuteczny przekaz części podatku należnego podatników na właściwy numer rachunku bankowego odpowiedniej OPP, prosi również o przedkładanie wraz z przedmiotową informacją potwierdzenia zgłaszanego rachunku przez bank prowadzący ten rachunek.

Skip to content