Goście z Włoch w Warszawie

W dniach 19-21 grudnia 2007 roku Caritas Polska gościła delegację Caritas Italiana.
Na zaproszenie ks. Mariana Subocza, do Warszawy przybyła czteroosobowa grupa dyrektorów i pracowników z Rzymu, na czele której stanął ks. Vittorio Nozza dyrektor Caritas Italiana. Pierwszego dnia wizyty goście mieli okazję zapoznać się z działalnością Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Byli pod wrażeniem organizacji i rozmachu pracy Caritas archidiecezjalnej. Wraz z ks. Zbigniewem Zembrzuskim odwiedzili również jedną z  Caritas parafialnych, prężnie działających w archidiecezji.
W drugim dniu wizyty goście z Rzymu spotkali się z pracownikami Caritas Polska. Spotkanie to pozwoliło bliżej poznać strukturę Caritas Italiana oraz jej formy działalności. Pracownicy Caritas mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób Caritas we Włoszech stawia czoła współczesnym wyzwaniom społecznym, takim jak nielegalna imigracja, bezdomność czy bezrobocie, ubóstwo materialne i kulturowe. Chociaż Włochy nie są biednym krajem, to – jak powiedział Ks. dyrektor Vittorio Nozza żyje w niej ponad 3,5 mln ludzi ubogich i potrzebujących wsparcia materialnego. Nie brakuje też poważnych problemów społecznych, takich jak narkomania i przestępczość z nią związana, wykluczenie społeczne spowodowane uzależnieniem od alkoholu, nieumiejętność odnalezienia się w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
Caritas Italiana, powstała z woli papieża Pawła VI w 1971 roku. Od wielu lat specjalizuje się w niesieniu pomocy ludziom ubogim, żyjącym na marginesie społecznym, obcokrajowcom. Istnieje we wszystkich 220 diecezjach na terenie całych Włoch. Caritas diecezjalne współpracują ze sobą w ramach struktury regionalnej (16 regionów) oraz krajowej (Caritas Italiana). Głównym zadaniem Caritas Italiana jest współpraca z biskupami i diecezjami w celu promowania idei miłosierdzia chrześcijańskiego oraz dawania świadectwa miłości bliźniego w Kościele i świecie. Caritas Italiana zajmuje się przede wszystkim propagowaniem idei miłosierdzia chrześcijańskiego w Kościele i formacją pracowników i wolontariuszy. Wydaje materiały szkoleniowe i ascetyczne, studia dotyczące palących problemów społecznych. Służy pomocą Caritas diecezjalnym w przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników i wolontariuszy. Udziela pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysów i konfliktów. W Caritas Italiana zatrudniono 45 osób w kilku biurach.
Po spotkaniu z pracownikami miało miejsce również spotkanie robocze z zarządem Caritas Polska oraz gośćmi z Rosji i Białorusi. Dotyczyło ono możliwości rozwijania współpracy pomiędzy Caritas Italiana a Caritas Polska, współpracy pomiędzy Caritas diecezjalnymi obu państw oraz problemów związanych z finansowaniem pracy tych instytucji. Goście z Włoch podzielili się swoimi doświadczeniami.
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska jest jednym z szeregu działań mających na celu zacieśnienie współpracy między Caritasami Polski i Włoch.
W styczniu 2008 roku delegacja dyrektorów Caritas diecezjalnych w Polsce weźmie udział w drugim module szkolenia dla Equipe Caritas diecezjalnych w Rzymie. Przewidziano ich jeszcze dwa.
Gościom z Rzymu bardzo podobała się Warszawa. Wprawdzie nie było zbyt wiele czasu na zwiedzanie stolicy, ale to, co zobaczyli zachwyciło ich (Starówka, Nowy Świat, Wilanów). Szczególne wrażenie wywarło Muzeum Powstania Warszawskiego.