„DIGNITY & WELL-BEING : Exchange for changing – konferencja podsumowująca projekt partnerski

9 maja 2019 Caritas Archidiecezji Warszawskiej zorganizowała konferencję podsumowującą projekt Erasmus+ pod nazwą DIGNITY AND WELL-BEING: Exchange for Changing (W TROSCE O GODNOŚĆ I DOBROSTAN CZŁOWIEKA: Wymiana doświadczeń na rzecz zmiany praktyki). Około 160 osób z zagranicy i z Polski pracowało wspólnie w sali odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej (Krakowskie Przedmieście 66) i w pomieszczeniach Caritas Archidiecezji Warszawskiej (Krakowskie Przedmieście 62).
Od ponad dwóch lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest partnerem w projekcie „DIGNITY & WELL-BEING : Exchange for changing” ” (W trosce o godność i dobrostan człowieka: Wymiana doświadczeń na rzecz zmiany praktyki) w ramach programu ERASMUS+. Projekt ma na celu doskonalenie metod pracy na rzecz jednej z najbardziej zmarginalizowanych zbiorowości – osób bezdomnych z szeroko pojętymi obciążeniami psychicznymi. W projekcie uczestniczą organizacje i instytucje pomagające na co dzień takim osobom w różnych krajach Europy. Partnerem wiodącym jest centralny szpital psychiatryczny w Lizbonie (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa). Ponadto w projekcie biorą udział: SMES-Europa (Bruksela) – europejska federacja organizacji działających w sferze pomocy osobom zmarginalizowanym; Istituto Andrea Devoto (Florencja) – instytut badawczy zajmujący się promocją zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniem marginalizacji; Etairia Koinonikis Psixiatrikis kai Psixikis Ygeias (Ateny) – organizacja pracująca na polu psychiatrii środowiskowej; Projekt UDENFOR – streeworkerzy z ulic Kopenhagi; Parc Sanitari Sant Joan de Deu – organizacja promująca zdrowie psychiczne wśród osób bezdomnych w Barcelonie; Midlands Simon Community – organizacja zapewniająca mieszkania osobom bezdomnym w Irlandii oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która prowadzi schroniska i przestrzenie mieszkalne oraz streetworking medyczny w lewobrzeżnej Warszawie.
Projekt zjednoczył praktyków pomocy osobom bezdomnym z różnych zakątków krajów Europy stawiając im zadanie opracowania przystępnego podręcznika dobrych praktyk do pracy z obciążonymi psychicznie osobami bezdomnymi oraz konspektu szkolenia dla osób, które zajmują się takimi ludźmi. Chodzi o to, aby lepiej słyszeć ich głos, rozumieć potrzeby i proponować adekwatniejszą pomoc.
Zaproszeni zostali profesjonaliści działalności pomocowej z zachodu i wschodu Europy oraz polscy goście, którzy na różnych polach mają do czynienia z ludźmi zmarginalizowanymi. Uczestnicy reprezentowali publiczną pomoc społeczną, służbę zdrowia, miejskie zasoby mieszkaniowe, służby porządkowe, organizacje pozarządowe. Wiele podmiotów działa lub może działać na rzecz najsłabszych, pozbawionych głosu i udziału w zasobach społeczeństwa. To działanie będzie skuteczne tylko pod warunkiem dobrego wzajemnego kontaktu między tymi podmiotami, poznania się, zrozumienia, skoordynowania. Potrzebne jest kreatywne szukanie dróg dotarcia do ukrytego ludzkiego cierpienia i biedy. Podczas konferencji zaprezentowano podręcznik dobrych praktyk. Mamy nadzieję, że spotkanie w Warszawie zaowocuje efektywniejszym zajęciem się ludźmi, którzy nas potrzebują. Konferencja była dwujęzyczna – polsko-angielska – z tłumaczeniem.
Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Rzecznik Praw Obywatelskich
oraz Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

 

Skip to content