Delegacja warszawskiej Caritas w Berlinie

Pracownicy Caritas Archidiecezji Warszawskiej zaangażowani w realizację projektu Przeciwdziałanie Prostytucji Przymuszonej i Handlowi Ludźmi – „Nadzieja” w dniach 11-14 marca spotkali się w Berlinie z przedstawicielami organizacji, które wspierają ofiary handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji: Caritas Berlin, Frauentreff Olga oraz In Via.
W siedzibie Caritas Berlin delegacja z Polski szczegółowo zapoznała się z działalnością utajnionego i chronionego schroniska dla kobiet dotkniętych przemocą – Frauenhaus. Przedstawiciele warszawskiej Caritas odwiedzili również Frauentreff Olga – miejsce spotkań dla kobiet uzależnionych od narkotyków oraz prostytuujących się, gdzie rozmawiano o metodach pomocy świadczonej potrzebującym. Z kolei w spotkaniu z przedstawicielką i członkiem zarządu organizacji In Via omówiono wiele zagadnień, szczególnie istotnych dla obu organizacji.
Podczas wszystkich spotkań dzielono się doświadczeniem i określono formy wzajemnej współpracy. Caritas Archidiecezji Warszawskiej wyraziła gotowość udzielania pomocy kobietom, które zdecydują się na powrót do Polski.

Skip to content