Biuro ds. Migrantów i Uchodźców Caritas Archidiecezji Warszawskiej

13 stycznia w Biurze ds. Migrantów i Uchodźców Caritas Archidiecezji Warszawskiej obchodzono Międzynarodowy Dzień Migranta. Biuro działa na rzecz migrantów i uchodźców już od 3 lat, realizując projekty współfinansowane ze środków UE.
Placówka rozpoczęła działalność 1 maja 2004 roku. Działa na rzecz uchodźców, osób starających się o status uchodźcy oraz innych kategorii migrantów.
Od momentu rozpoczęcia działalności do chwili obecnej pomocą zostało objętych blisko 5000 osób.
Biuro ds. Migrantów i Uchodźców podejmuje następujące działania zmierzające do poprawy sytuacji swoich podopiecznych:
Pomoc psychologiczną dla dzieci i osób dorosłych obejmującą:
• wywiad psychologiczny;
• wstępną diagnozę;
• opiniowanie;
• pracę indywidualną (wsparcie psychologiczne, interwencję kryzysową, konsultacje indywidualne);
• pracę grupową (treningi radzenia sobie ze stresem, asertywności, świadomości różnic kulturowych);
• konsultacje rodzinne, grupowe;
• kierowanie do placówek specjalistycznych;
• kierowanie na psychoterapię osób, u których stwierdzono problemy w sferze psychicznej lub osobowościowej.
Wsparcie socjalne w zakresie:
• utworzenia elektronicznego banku ofert pracy i pracodawców z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego;
• pomocy materialnej zgodnej z indywidualnymi potrzebami;
• procedur administracyjnych dostępu do świadczeń i zasiłków;
• wypełniania formularzy rejestracji w Urzędach Pracy;
• wniosków o mieszkania socjalne;
• kontaktów z instytucjami samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej (przedszkola, szkoły, domy dziecka, Kuratorium Oświaty, żłobki, noclegownie – pomoc w znalezieniu noclegu, domy samotnej matki);
• doradztwa i ułatwienia dostępu do usług z zakresu ochrony zdrowia w szczególności dla osób chorych przewlekle, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.
Pomoc prawną obejmującą:
• pomoc w załatwianiu spraw w zakresie wymiany dokumentów;
• przygotowanie wniosków o wpis na listę osób oczekujących na mieszkanie komunalne oraz informacje na temat dostępności mieszkań socjalnych oraz mieszkań w ramach towarzystw budownictwa społecznego;
• udzielanie informacji na temat prawa rodzinnego oraz pomocy w zawieraniu związków małżeńskich;
• udzielanie informacji na temat systemu podatkowego w Polsce;
• udzielanie informacji na temat dostępu do świadczeń socjalnych – zasiłki rodzinne, celowe, okresowe, stałe, renty socjalne, zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz urodzenia dziecka;
• udzielanie informacji z zakresu Ustawy o cudzoziemcach oraz Ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP;
• porady prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych;
• pomoc w uzyskaniu numeru PESEL, zameldowaniu;
• pomoc w rejestracji dzieci urodzonych na terytorium Polski;
• informacje i reprezentacje w instytucjach pomocy społecznej.
Kampanię społeczną mającą na celu propagowanie idei tolerancji i praw człowieka w stosunku do cudzoziemców, uświadomienie społeczeństwu różnic kulturowych oraz pomoc w ich akceptacji.
Pomoc wolontariuszy jest skierowana do osób objętych ochroną RP i obejmuje:
• kontakt z instytucjami publicznymi (m.in. tłumaczenia, pomoc w wypełnianiu formularzy);
• opiekę nad dziećmi (w przypadku, gdy dorośli uczęszczają na kursy języka polskiego);
• pomoc w nauce języka polskiego dla dzieci i dorosłych;
• pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w wieku szkolnym.

Skip to content