Adresaci Pomocy Caritas AW w 2015 roku

LICZBOWE ZESTAWIENIE POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ W ROKU 2015
Na rzecz chorych – 1147 osób
W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym przy Krakowskim Przedmieściu 62 objęliśmy stacjonarną opieką długoterminową 174 pacjentów oraz 205 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową w Hospicjum Stacjonarnym.
W Hospicjum Domowym, na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz niektórych dzielnic Warszawy, objęliśmy opieką łącznie 593 pacjentów cierpiących na chorobę nowotworową, którzy mogli przebywać w swoich domach.
W ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej w czterech terenowych Ośrodkach Działalności Leczniczej świadczyliśmy usługi pielęgniarskie dla 175 pacjentów w ich domach. Opieka miała charakter ciągły, wielomiesięczny, czasem całoroczny.
Łącznie w 2015 r. leczyliśmy 1147 pacjentów ciężko i nieuleczalnie chorych. Pacjentom przebywającym w domach wypożyczaliśmy bezpłatnie specjalistyczne łóżka, koncentratory tlenu, ssaki i inny sprzęt rehabilitacyjny.
Na rzecz osób bezdomnych – 729 osób
W schroniskach przy ul. Żytniej 1A i Wolskiej 172 w Warszawie przyjęliśmy 729 osób (kobiet i mężczyzn) i zapewniliśmy im całodobowy pobyt, wyżywienie, wsparcie socjalne, psychologiczne, pomoc prawną i duchową. W jadłodajni przy ul. Żytniej 1A wydaliśmy w ciągu roku ponad 100 tys. ciepłych posiłków dla osób z miasta, niemieszkających w naszych schroniskach. W łaźni 14160 razy umożliwiono kąpiel,  wydano środki czystości, czystą bieliznę i odzież. W magazynie odzieży 4851 razy wydano odzież i  obuwie. Udzielono 1145 konsultacji psychologicznych. W schronisku przy ul. Wolskiej 172 wykonano nieodpłatnie 8665 zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych. W ramach intensywnego programu wychodzenia z bezdomności 16 osobom bezdomnym udzielono skutecznej pomocy w otrzymaniu mieszkania socjalnego i podjęciu życia na własny rachunek.
Na rzecz dzieci:
245 dzieci korzystało z całorocznych zajęć pozaszkolnych w 6 Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) prowadzonych przez Caritas AW w Warszawie. Wsparciem pedagogiczno-psychologicznym objęto także rodziców dzieci. Na koloniach letnich w 8 ośrodkach w Polsce wypoczywało 926 dzieci oraz 134 dzieci na zimowisku w Murzasichlu. W Programie Skrzydła, łącznie w obu semestrach 278 dzieci skorzystało z pomocy stypendialnej na zakupy zabezpieczające ich codzienne potrzeby, pomoce szkolne lub opłaty za zajęcia dodatkowe. Blisko 400 dzieci na przełomie sierpnia i września otrzymało komplety podręczników i wyposażenie w  artykuły szkolne. W 2015 roku wsparliśmy łącznie blisko 2 tys. dzieci oraz ich rodzin.
Inne formy pomocy
844 osoby otrzymały indywidualną pomoc w postaci zakupu leków, protez, dofinansowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, dofinansowania leczenia specjalistycznego bądź zaspokojenia innych bieżących potrzeb związanych z ich trudną sytuacją materialną lub losową.
Nasze działania wspierane były przez 105 Parafialnych Zespołów Caritas oraz 33 Szkolne Koła zrzeszające łącznie blisko 1500 wolontariuszy.
W 2015 roku w/w pomoc została zrealizowana dzięki dobrej współpracy i współfinansowaniu zadań i projektów przez urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz hojności darczyńców indywidualnych, firm, instytucji, osób fizycznych odprowadzających 1% podatku na naszą organizację a także dzięki działalności gospodarczej, wspierającej realizację celów statutowych.
Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Pracownikom urzędów państwowych i samorządowych składamy serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce o najbardziej potrzebujących.
W Nowym 2016 Roku wszystkim życzę wszelkiej pomyślności.
 
 
Ks. Zbigniew Zembrzuski
Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Skip to content