Informacja nt. sytuacji i stanu epidemiologicznego (Aktualizacja)

Informacja nt. sytuacji i stanu epidemiologicznego w Ośrodku Działalności Leczniczej Caritas AW w Warszawie i Ośrodka „Tylko” dla osób bezdomnych.

 
Aktualizacja 10.6.2020 – dotyczy Ośrodka dla osób bezdomnych „Tylko”
 
W godzinach porannych pobrano wymazy od 22 osób zamieszkałych na sali pierwszego zarażonego w ramach powtórnego testu. Około godziny 14-tej autokar zabrał tych mieszkańców do placówki buforowej Stowarzyszenia Brata Alberta na ul. Wóycickiego, gdzie odbędą oni 14-dniową kwarantannę. 
Około godziny 17-tej nastąpiły pierwsze przewozy osób z pozytywnymi wynikami testów do szpitala na ul. Wołoską. Przewozy odbywały się grupkami 2 lub 3-osobowymi. Osoby te po ocenie stanu zdrowia zostaną skierowane do dalszego leczenia lub do izolatorium.
 
Aktualizacja 8.6.2020 – dotyczy Ośrodka dla osób bezdomnych „Tylko”
 
Z telefonicznej informacji szpitala na ul. Wołoskiej wynika że wszyscy izolowani w szpitalu mieszkańcy Ośrodka (7 osób) czują się dobrze , niektórzy mają ujemne wyniki testu.
 
Aktualizacja 7.6.2020 – dotyczy Ośrodka dla osób bezdomnych „Tylko”
 
W godzinach południowych przeprowadzone zostały testy ogółu mieszkańców (poza przetestowanymi już mieszkańcami sali osoby pierwotnie zarażonej) oraz pozostałych pracowników. Wyniki oczekiwane są w ciągu 2 dni.
 
Aktualizacja 6.6.2020 – dotyczy Ośrodka dla osób bezdomnych „Tylko”
 
Ośrodek TYLKO zwizytował Inspektor Sanitarny Stacji Sanepid w Płocku, która prowadzi sprawy związane z tutejszymi zakażeniami. Dodatni wynik testu uzyskał kolejny mieszkaniec wykazujący uprzednio niepokojące objawy. Osoba ta została odtransportowana do szpitala przy ul. Wołoskiej. Sanepid płocki zapowiedział przeprowadzenie testów u reszty mieszkańców i personelu Ośrodka w miarę możliwości w niedzielę 7.06.2020. 
 
Aktualizacja 05.06.2020 r. – dotyczy Ośrodka dla osób bezdomnych „Tylko”
W godzinach rannych Stacja Sanepidu w Płocku poinformowała o 6 wynikach pozytywnych testów przeprowadzonych na sali  osoby zarażonej. Ośrodek został całkowicie zamknięty – ruch na zewnątrz mieszkańców nieobjętych kwarantanną został wstrzymany. 
Do Stacji Sanepid w Płocku przesłano dane niezbędne do przeprowadzenia testów u pozostałych (poza salą osoby zarażonej) mieszkańców Ośrodka, jak również u pozostałego personelu. Przeprowadzenie testów zapowiedziano na poniedziałek 8.6.2020.
W pomoc dla Ośrodka zaangażował się skutecznie Urząd Wojewody Mazowieckiego przezwyciężając przeszkody biurokratyczne i braki koordynacyjne stosownych służb. 
 
Aktualizacja 05.06.2020 r. – dotyczy Ośrodka Działalności Leczniczej
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.06.2020 r. uzyskaliśmy pisemną informację od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie, że ognisko epidemiczne SARS COVID -19 w Oddziale II ZOL Caritas zostało uznane za wygaszone.
Formalne potwierdzenie wygaszenia ogniska epidemicznego umożliwia zmniejszenie rygorów izolacji, co poprawi codzienne funkcjonowanie pacjentów. Zniesienie bezwzględnego nakazu pracy przy użyciu wysokospecjalistycznych środków ochrony osobistej barierowej poprawi warunki pracy personelu Oddziału.
Wobec zaistniałej sytuacji podjęliśmy decyzję o złagodzeniu niektórych obostrzeń związanych z pandemią w całej Placówce Stacjonarnej.
Od dnia 08.06.2020 r. będzie istniała możliwość przekazania paczek dla pacjentów. Prosimy o przekazywanie produktów z dłuższym terminem przydatności, zapakowanych w oryginalnych opakowaniach, w paczce opisanej imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz nazwą Oddziału. Paczki należy pozostawić na specjalnie przygotowanych półkach znajdujących się przy portierni. Wszystkie osoby dostarczające paczki zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązujących wytycznych sanitarnych.
Wznawiamy wyjścia pacjentów z Oddziałów do ogrodu, po uzyskaniu zgody prowadzącego lekarza, które będą się odbywać według ustalonego w Placówce harmonogramu, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa sanitarnego naszych pacjentów i personelu.
Nadal utrzymany jest zakaz odwiedzin pacjentów w całym Zakładzie. Na bieżąco będziemy informować o zmianach organizacyjnych Placówki.
Zarząd Caritas AW
Aktualizacja 3.6.2020 – dotyczy Ośrodka dla osób bezdomnych „Tylko”
Zebrano wymazy do testów na koronawirusa od kwarantannowanych mieszkańców sali osoby zarażonej. Zebrano też wymazy od 2 osób kwarantannowanych osobno na terenie Ośrodka. Czas oczekiwania na wyniki testów wyniesie, zgodnie z informacją uzyskaną od Stacji Sanepidu, od 1 do 3 dni.
Aktualizacja 1.06.2020-  – dotyczy Ośrodka dla osób bezdomnych „Tylko”
W dniu 29.05.2020 Kierownik Ośrodka TYLKO otrzymał informację ze Szpitala Zakaźnego w Warszawie, że pacjent będący mieszkańcem Ośrodka uzyskał wynik pozytywny w teście na koronawirusa. Osoba ta przebywała w dniach 25-27.05.2020 w Szpitalu Wolskim, po czym została przez Szpital przywieziona do Ośrodka.
Test na koronawirusa wykonany w Szpitalu Wolskim wypadł negatywnie. Chorego przywieziono do Ośrodka ze Szpitala Wolskiego w złym stanie zdrowia lecz z negatywnym wynikiem testu na Covid-19. 
Jeszcze 27.05.2020 chorego przewieziono ponownie do szpitala, tym razem Szpitala Zakaźnego. Tam test na koronawirusa wypadł pozytywnie, o czym Ośrodek został powiadomiony w dniu 29.05.2020.
Szpital Zakaźny powiadomił Stację Sanepidu w Warszawie. Wdrożono stosowną procedurę, którą merytorycznie zajęła się Stacja Sanepidu w Płocku. Przesłano do niej dostępną w Ośrodku dokumentację medyczną osoby zarażonej oraz listę osób, które miały z nią regularny i długotrwały kontakt. W rezultacie Stacja Sanepidu w Warszawie wydała w dniu 1.06.2020 decyzje indywidualne o poddaniu kwarantannie 34 osób zamieszkujących wcześniej z osobą zarażoną.
Kwarantanna ma trwać do 10.6.2020 i dotyczy mieszkańców sali osoby zarażonej. Mieszkańcy sali są odizolowani od reszty mieszkańców Ośrodka. Pozostają w swoim pomieszczeniu, z którego wychodzą tylko na posiłki i palarnię w miejscach i czasie do tego dla nich wydzielonych. Stosowne ciągi komunikacyjne również są wydzielone do wyłącznego użytku osób poddanych kwarantannie. Kilka osób z grona personelu Ośrodka, które miały kontakt z osobą zarażoną, odbywa kwarantannę w prywatnych mieszkaniach. 
Kierownictwo Ośrodka „Tylko”
—-

Wcześniejsze aktualizacje (porządek chronologiczny)

 
W Ośrodku  Działalności  Caritas AW w Warszawie (ZOL/Hospicjum Stacjonarne), po stwierdzeniu dodatniego wyniku posiewu u 1 pielęgniarki na II Oddziale ZOL, pracującej równolegle  w innym podmiocie leczniczym, w dniu  07.04.2020r. wykonano 11 posiewów wśród wytypowanych pacjentów z najwyższej grupy ryzyka  i uzyskano 2 posiewy negatywne oraz 9 pozytywnych.
W związku z zaistniałą sytuacją wykonano posiewy u wszystkich pozostałych pacjentów Oddziału II  oraz   personelu Oddziału (do  chwili obecnej brak wyników). O zaistniałej sytuacji natychmiast został powiadomiony SANEPID. Wdrożono reżim Oddziału.
Pacjenci ze stwierdzonymi dodatnimi wynikami testu w chwili obecnej są w stanie stabilnym. 
Placówka potrzebuje, w trybie pilnym,   wsparcia w  skutecznym pozyskaniu zaopatrzenia w środki  ochrony  osobistej a nade wszystko osób chętnych do pracy lub  wsparcia w charakterze wolontariatu  w opiece nad chorymi na zakażonym  Oddziale do czasu dalszych decyzji podjętych przez Sanepid względem tych chorych. Powyższe ma na celu  odciążenie  aktualnego  składu personalnego pracującego na zakażonym Oddziale.  Informujemy,  iż decyzja ta wiąże się to z koniecznością poddania się izolacji. Placówka zapewnia nocleg i wyżywienie. 
Aktualizacja na dzień 09.04.2020 r.
Po otrzymaniu wyników posiewów wszystkich pozostałych  pacjentów Oddział II ZOL (pobranych w dniu  07.04.2020 r.) uzyskano wyniki dodatnie u 12 pacjentów co łącznie oznacza  21 pacjentów zakażonych na tym Oddziale. 2 pacjentów wymagało przewiezienia do szpitali jednoimiennych. 
19 pacjentów z Oddziału ma posiewy ujemne.
Spośród  personelu  pracującego na Oddziale II u  4 osób stwierdzono dodatnie posiewy. Osoby te zostały natychmiast odsunięte od pracy.
 Na pozostałych 3 Oddziałach ZOL i w Hospicjum Stacjonarnym, na dzień dzisiejszy, nie stwierdzono zakażeń. Sytuacja jest dynamiczna.
Od 06.04.2020r (tj. od momentu potwierdzenia pierwszego zakażenia) opiekę  na  Oddziale II sprawują całodobowo i nie przerwania te same osoby: 1 lekarz, 2 pielęgniarki, 4 opiekunów medycznych. Personel jest badany. Na dzień dzisiejszy nikt nie uległ zakażeniu. 
W zakresie potrzeb Zakładu przedstawionych we wpisie w dniu wczorajszym wszystkie zachowują aktualność. 
Aktualizacja na dzień 10. 04.2020 r.
Po otrzymaniu w dniu 10.04.2020r.odpowiedzi od Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Kozienicach, (któremu przydzielono nadzór sanitarny nad Ośrodkiem Działalności Leczniczej  na Krakowskim Przedmieściu) informującego nas, iż pomoc i rola Sanepid ograniczona jest do wskazania właściwego toku postępowania epidemiologicznego celem podjęcia działań niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażenia oraz że, zalecenia takie zostały przekazane.  Caritas AW zwróciła się w dniu 10.04.2020r. do kilkunastu decydentów najwyższej rangi z prośbą o zajęcie stanowiska i udzielenie konkretnej pomocy  w zaistniałej sytuacji zakażenia COVID,  21 pacjentów na jednym z oddziałów  ZOL, liczącym 40 chorych. W całym ODL przebywa 150 chorych zagrożonych ryzykiem rozprzestrzenienia się zakażenia na cały Zakład.  Wojewoda Mazowiecki podjął działania  w zakresie zapewnienia dodatkowego personelu do pracy w zwalczaniu epidemii, które na dzień dzisiejszy nie zakończyły się powodzeniem bowiem,  kolejno, 6 skierowanych do pracy w naszym ZOL pielęgniarek  oraz  1 lekarz poinformowali nas, iż przebywają  na zwolnieniach lekarskich. 
Stan 2  kolejnych pacjentów  w dniu dzisiejszym uległ znacznemu pogorszeniu. Chorzy nadal przebywają w placówce. Opiekuje się nimi, podobnie jak wszystkimi pozostałymi chorymi – zakażonymi i nie zakażonymi,  6- osobowy zespół medyczny wsparty 1 osobą do czynności pomocowych.
 Stan pozostałych chorych nie uległ zmianie. Sytuacja jest jednak dynamiczna i nieprzewidywalna. 
Aktualizacja na dzień 11. 04.2020 r.
Stan liczbowy chorych nie uległ zmianie. 2 pacjentów, których stan zdrowia pogorszył się  w dniu wczorajszym nadal przebywają w placówce. Osiągnięto pewną stabilizację.  Dwoje chorych   wysłanych do szpitala jednoimiennego w dniu 08.04.20. 20 r. przebywają w nim nadal.  
 Pozyskano kolejną osobę do czynności pomocowych.  Tym  samym potrzeby placówki, na ten moment – w oczekiwaniu na wypracowane rozwiązanie przez właściwe organy-   wymagają pilnego wsparcia ze strony personelu medycznego (lekarz, pielęgniarki, opiekunowie medyczni).  Personel pomocowy jest wystarczający.
 Placówka oczekuje na odpowiedź –  a raczej konkretne działania  i wymierną pomoc – od kilkunastu osób i organów,   do których zwróciła się z apelem w dniu 10.04.2020r.
Aktualizacja na dzień 12/13.04.2020 r.
Stan liczbowy chorych w obu dniach świątecznych pozostaje bez zmian. Zanotowano 4 kolejne pogorszenia stanu zdrowia –   2 w dniu wczorajszym i 2 w dniu dzisiejszym.  Najciężej chora pacjentka, w obecnym stanie,  nie kwalifikuje się do przewozu do szpitala jednoimiennego.  Lekarz Oddziału podejmuje ogromne wysiłki  mające na celu uzyskanie pewnej stabilizacji, która umożliwiłaby podjęcie tego kroku. 
Mimo wystosowanego pisma ws. oczekiwanej, fachowej  interwencji pomocowej wysłanego do urzędów publicznych odpowiedzialnych za sektor ochrony zdrowia, w dniu 8.04 2020 r. i  Apelu wysłanego w dniu 10.04.2020r. do  kilkunastu osób publicznych  reprezentujących instytucje i  organy  najwyższego szczebla,  na najtrudniejszy –  bo świąteczny czas  placówka nasza nie otrzymała znikąd żadnej pomocy. 
Minimalnej, liczonej w sztukach, pomocy w zaopatrzeniu w środki ochronne udzielił nam MUW w dniu 8.04. br. z siedziby mieszczącej się na Placu Bankowym (odbiór we własnym zakresie).
Zakład przeprowadził  własnymi siłami,  kohortację  pacjentów wydzielając odcinki A i B  – dla pacjentów zakażonych oraz tych z wynikiem ujemnym. W dniu jutrzejszym odcinki te zostaną oddzielone od siebie w sposób trwały (ścianą).  Kohortację tę zalecił na piśmie Sanepid nie oferując żadnej pomocy przy jej realizacji. Sanepid pobrał także  próbki badań od pacjentów ale na wyniki kazano nam czekać 5 dni.
Zakład własnymi siłami pobrał i oddał próbki do badania uzyskując wynik następnego dnia tj. 8.04.2020r. Aktualnie Sanepid z siedzibami w  Ciechanowie, Pruszkowie, Ostrowi Mazowieckiej, Piasecznie i  m.st. Warszawa   zajmuje się telefoniczną  inwiligacją personelu pielęgniarsko/opiekuńczego – jedynej ekipy, która świadczy opiekę chorym na zakażonym Oddziale –  informując, iż – jako osoby z kontaktu bezpośredniego –  powinny znajdować się na  kwarantannie. Dzwoniący  grożą powiadomieniem policji jeśli w/w nie zastosują się do powyższego nie bacząc na fakt,  iż osoby te aby udać się na kwarantannę musiałyby odejść od łóżek chorych i pozostawić ich bez opieki. Zapewnienie zaś innej ekipy do pracy „ nie pozostaje w gestii Sanepidu”. 
Wyłącznie własnymi siłami i ścieżkami, co było karkołomnym  przedsięwzięciem,  Zakład pozyskał i sfinansował zakup profesjonalnych, indywidualnych, środków ochrony osobistej pozwalających  na skuteczną, barierową ochronę pracowników pracujących na zakażonym oddziale z pacjentem COVID+, taką jak w szpitalu jednoimiennym   (skafandry, kombinezony, przyłbice, profesjonalne maski, rękawiczki, środki odkażające). Zapewniamy je wszystkim pracującym na tym Oddziale. Środki te są skuteczne. Co kilka dni personel ma pobierane posiewy. Wyniki są ujemne. Żadna z osób pracujących na zakażonym Oddziale nie uległa – jak do tej pory – zakażeniu.
Taki poziom  ochrony powoduje iż personel dochodzący do pracy na zakażony Oddział nie musi być już izolowany w placówce i po zakończeniu zmiany – o ile mieszka sam – jest odwożony do domu, w celu uniknięcia transportu środkami komunikacji miejskiej. Aktualnie Caritas AW zwróciła się do kilkunastu podmiotów branży hotelowej z prośbą o nieodpłatne udostepnienie pokoi dla osób, pracujących na zakażonym Oddziale. 
Pracownikom pracującym na zakażonym oddziale zapewnimy też  darmowe posiłki.
Prywatnym  osobom, które objęły aprowizacyjnym wsparciem osoby pracujące na zakażonym Oddziale w Święta  składamy podziękowania za gesty życzliwości i realne działania. Prosimy o kontynuację. 
Aktualizacja na dzień 14 04.2020 r.
Z przykrością informujemy iż w dniu dzisiejszym odnotowaliśmy pierwszy zgon na Oddziale II ODL spowodowany zakażeniem COVID-19. Osoba ta miała także inne  choroby współistniejące. Stan 2 innych pacjentów uległ pewnemu pogorszeniu, pozostałych jest względnie stabilny, ale sytuacja jest dynamiczna i nieprzewidywalna. Ten sam lekarz Oddziału kolejną dobę pełni dyżur w obawie o życie tych pacjentów.
W dniu dzisiejszym podjęto prace związane z oddzieleniem od siebie odcinków A i B – z pacjentami zakażonymi i z ujemnym wynikiem posiewów. Rozwiązanie to jest desperackie i obarczone ryzykiem ponieważ Oddział mieści się w budynku zabytkowym,  na najwyższym piętrze ze skośnymi ścianami, ma windę z jednej strony  co jest wielkim utrudnieniem.
Również w dniu dzisiejszym wysłaliśmy  monit do kilkunastu decydentów najwyższego szczebla ponieważ,  z  przykrością i zaniepokojeniem stwierdzamy, że – pomimo naszych wcześniejszych apeli Placówka nasza nie otrzymała dotychczas żadnej realnej pomocy od organów państwa i samorządu terytorialnego.  Z 11 osób skierowanych przez wojewodę w trybie administracyjnym do pracy w Ośrodku,  fizycznie zgłosiły się 2 osoby, z czego 1 została przez lekarza Placówki zdyskwalifikowana, ponieważ sama wymagała pomocy medycznej. Pozostałe osoby zamykały temat oświadczeniem, iż  przebywają na zwolnieniu lekarskim.
Z powyższego wynika, że obojętność, bierność i bezczynność organów państwa i samorządu doprowadziła de facto do nieformalnego przekształcenia naszego Zakładu w quasi-izolatorium, pomimo, że nie spełniamy kryteriów, przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach, ani nie otrzymujemy wsparcia finansowego na ten cel od NFZ. 
Aktualizacja na dzień 15 .04.2020 r.
W dniu dzisiejszym w szpitalu jednoimiennym zmarła pacjentka, która jako pierwsza, z uwagi na nagłe pogorszenie stanu zdrowia, została do niego przewieziona w dniu 08.04.2020r. zaraz po wykryciu koronowirusa w naszym ZOL.  Druga pacjentka przewieziona do szpitala w dniu następnym jest w stanie stabilnym. Sytuacja epidemiologiczna Oddziału jest stale monitorowana. Pacjenci są poddawani cyklicznym badaniom, zgodnie z wytycznymi Sanepid, pod kontrolą Zakładowego Zespołu Zakażeń.
Dzięki odzewowi na nasz apel udało się zrekrutować dość liczną grupę opiekunów, którzy zastąpią pierwotny skład, pracujący nieprzerwanie na zakażonym oddziale od 8.04. br. a więc od tygodnia. Nadal trwają poszukiwania lekarza i pielęgniarek, którzy umożliwią wyjście, z wyczerpującego fizycznie i psychicznie, systemu dyżurów związanych z całodobowym pobytem na Oddziale.
Wyrażamy ogromną wdzięczność 2 lekarzom, 2 pielęgniarkom i 4 opiekunom medycznym z naszego ODL, którzy pierwsi stanęli do walki o zdrowie i życie naszych pacjentów. Był to gest odwagi i determinacji wobec ogólnie panującej atmosfery  lęku i nieprzewidywalności.  Dziękujemy też gorąco nielicznym osobom, które na ów czas, pojedynczo dochodziły do zespołu na zakażonym Oddziale podejmując się również sprzątania oddziału wobec zaniechania tego przez zewnętrzną firmę sprzątającą od pierwszego dnia po stwierdzeniu zakażenia.
Dziękujemy za odzew na naszą prośbę o wsparcie w środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne ze strony wicemarszałek Sejmu, Pani Małgorzaty Gosiewskiej, która – wbrew podanej przez nas wcześniej informacji – zdołała dotrzeć do nas z pomocą  w 2 dniu Świąt Wielkiej Nocy dostarczając osobiście  fartuchy ochronne, profesjonalne maski i termometry bezdotykowe, a zaraz po Świętach, płyny do odkażania i przyłbice. Składamy podziękowania dla Pana Janusza Cieszyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Pana Jarosława Króla – Prezesa Polfy Tarchomin za pomoc w pozyskaniu w/w artykułów.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy również przyłbice  z Kancelarii Prezydenta RP, ku uciesze rosnącego w siłę,  personelu na zakażonym oddziale.
Nasze potrzeby, w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i odkażające, w kontekście całego ODL,  są oczywiście niewspółmiernie większe ale cieszy każdy dar i świadomość, że jesteśmy słyszani.
W dniu dzisiejszym Fundacja PZU z siedzibą w Al. Jana Pawła II w Warszawie przyznała Caritas AW pomoc finansową w zakupie 4 szt. koncentratorów tlenu, ozonatora, 350 szt. kombinezonów barierowych, 5000 szt. masek chirurgicznych i 400 szt. masek FFP2/3 na łączną kwotę  98.500 zł. DZIĘKUJEMY!
Aktualizacja na dzień 16.04.2020 r.
Z przykrością informujemy,  iż w dniu dzisiejszym nad ranem odnotowaliśmy kolejny, 3 zgon pacjenta z Oddziału II  ZOL spowodowany  zakażeniem COVID-19. Osoba ta miała także, jak wszyscy nasi pacjenci,  inne  choroby współistniejące. Stan 3 chorych uległ destabilizacji, u 2 włączono antybiotykoterapię. Stan  pozostałych chorych jest względnie stabilny. Kontynuowane jest leczenie objawowe. Lekarz pozostaje na oddziale całodobowo ze względu na bezpieczeństwo pacjentów. Opieka  jest kontynuowana.
Nadal borykamy się z brakiem personelu pielęgniarskiego. Kolejne 3 osoby skierowane wczoraj przez wojewodę do pracy w ZOL nawet nie nawiązały z nami kontaktu, mimo ciążącego na nich obowiązku podjęcia kontaktu w ciągu 12h i mimo tego, że decyzje wojewody mają nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wsparcie w zakresie zaopatrzenia w sprzęt ochronny od Prezydenta Warszawy, Pana Rafała Trzaskowskiego który przekazał     gogle, maski FFP2, maski chirurgiczne, fartuchy medyczne –  foliowe i zwykłe, rękawice nitrylowe zwykłe i grube, kombinezony barierowe, czepki na głowę i naczynia jednorazowe.
Późnym wieczorem wpłynęła także  kolejna transza pomocy od Wicemarszałek Sejmu Pani Małgorzaty Gosiewskiej. Były to płyny do dezynfekcji, fartuchy medyczne, rękawice jednorazowe, maski chirurgiczne i niezwykle potrzebne i cenne – bo  umożliwiające swobodne oddychanie przy pracy, maski FFP2.
Wspiera  nas także, w zakresie drobnej pomocy, wiele prywatnych osób i instytucji. Wszystkim darczyńcom wyrażamy wdzięczność.
To, w sensie ilościowym, ciągle pomoc niewystarczająca w korelacji  do  potrzeb całego Ośrodka ale każda taka dostawa to krok do przodu i krok ku większemu bezpieczeństwu personelu.
Aktualizacja na dzień 17.04.2020 r.
Stan liczbowy chorych przebywających w placówce nie uległ zmianie. U nikogo nie zanotowano pogorszenia stanu zdrowia. Prowadzona jest stała obserwacja objawów i diagnostyka wirusologiczna. Badania są powtarzane i analizowane we współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,  a pacjenci są stale obserwowani pod kątem rozwoju infekcji COVID SARS 19. U części pacjentów, u których najwcześniej potwierdzono zakażenie uzyskaliśmy pierwsze wyniki ujemne, które wymagają potwierdzenia. Pacjenci, u których nie potwierdzono zakażenia są traktowani jako pacjenci z kontaktu i całodobowo obserwowani.
W dniu dzisiejszym po południu, bazując na przeprowadzonej analizie wyników ostatnich posiewów, została przeprowadzona kolejna reorganizacja Oddziału II w zakresie kohortacji pacjentów adekwatnie do uzyskanych wyników.
Wobec braku zgłoszeń pielęgniarskich i braku postępu w skuteczności pozyskania pielęgniarek w drodze administracyjnej (nakaz wojewody), pielęgniarka  oddziałowa Oddziału III  ZOL podjęła wezwanie, i zostawiając wyznaczonej pielęgniarce kierowanie własnym oddziałem, weszła w dniu dzisiejszym na oddział zakażony. Ta chlubna postawa umożliwiła zejście drugiej pielęgniarki (pielęgniarka ds. epidemiologii zeszła dzień wcześniej) pracującej na zakażonym oddziale od początku. Obie schodzące pielęgniarki mają ujemny wynik testów ale praca w systemie ciągłym od 08.04. spowodowała ogromne przemęczenie i u jednej znaczne pogorszenie samopoczucia.
W dniu jutrzejszym nastąpi całkowita wymiana personalna składu medycznego Oddziału II. Jeszcze raz składamy całej ekipie schodzącej oraz osobom, które wspomagały Oddział dochodząc pojedynczo, wyrazy wdzięczności. Bardzo trudno było zorganizować zmianę składu, nawet we własnych szeregach. DZIĘKUJEMY!
Zadowalający jest odzew na nasze zapotrzebowanie na opiekunów medycznych. Cieszą także oferty wolontariackie.  Do pomocy zgłaszają się osoby bez przygotowania medycznego, angażowane głównie do  prac pomocowych w działach pomocniczych Ośrodka i w logistyce związanej ze znalezieniem noclegów dla personelu i obsługą drogi do /i z  pracy z pominięciem środków komunikacji miejskiej.
Ogromny wysiłek placówki z bardzo ofiarną pomocą działu technicznego ODL idzie również w kierunku zatrzymania zakażenia na jednym, najwyższym piętrze gdzie powstało ognisko. Pozostałe 4 oddziały, znajdują się na innych poziomach ale  w tym samym budynku i mają wspólne ciągi komunikacyjne.  Do tej pory nie zanotowano zakażenia na żadnym z nich.
Aktualizacja 18/19.04.2020 r.
Mamy stały stan liczbowy pacjentów na Oddziale II. W ciągu ostatniej doby u kilku pacjentów doszło do destabilizacji stanu, który udało się opanować poprzez zintensyfikowanie leczenia. U dwóch pacjentów obserwujemy tendencję do stopniowego pogarszania stanu zdrowia. Z uwagi na prezentowane u pacjentów objawy, przygotowujemy się na prawdopodobny rozwój nowych przypadków zakażenia Covid-19 w Oddziale II. U wszystkich objawowych pacjentów zostały w dniu dzisiejszym pobrane wymazy na badanie genetyczne w kierunku obecności koronawirusa.
W dniu dzisiejszym uzyskaliśmy wyniki badań personelu, który opuścił Oddział. Jak dotychczas nie odnotowaliśmy żadnego potwierdzonego zakażenia Covid-19 wśród pracowników zajmujących się pacjentami od dnia wykrycia pierwszych przypadków zakażenia wśród pacjentów w Oddziale.
Ukonstytuował się nowy zespół pracowników Oddziału. Wszystkie osoby obecnego personelu medycznego i pomocniczego pozyskaliśmy z własnej inicjatywy, co możliwe się stało wyłącznie dzięki żywemu oddźwiękowi osób prywatnych na nasze apele. Ze względu na fakt, że obecna kadra jest dyspozycyjna w ograniczonym okresie czasu, nie ustajemy w poszukiwaniach osób chętnych do pracy na kolejne dni w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentami.
Praca poszczególnych grup zawodowych jest koordynowana i synchronizowana przez wyznaczoną, wykwalifikowaną osobę. Każda nowy pracownik jest wprowadzany stopniowo w organizację Oddziału i ma wsparcie w doświadczonym członku personelu. Nad całością pracy Oddziału i bezpieczeństwem pacjentów czuwa lekarz, który przebywa całodobowo w Oddziale II.
W dalszym ciągu utrzymany jest zakaz odwiedzin w całej stacjonarnej Placówce.
Aktualizacja 21/22.04.2020 r.
W Oddziale ZOL II pozostaje stała liczba pacjentów. W pobranych w ostatnich dniach wymazach u pacjentów prezentujących objawy kliniczne  nie potwierdzono obecności koronawirusa. Kontrolne badania w kierunku Covid -19 pracowników Oddziału również są negatywne.
Ze względu na zmienną konstelację wyników uzyskanych przy kolejnych pobraniach u poszczególnych pacjentów, dane te są nieustannie analizowane przez Zespół ds. Epidemiologii ODL Caritas AW we współpracy ze stacją SANEPID i lekarzami ze Szpitala Zakaźnego. Utrzymana jest kohortacja pacjentów na salach zgodnie z wytycznymi epidemiologicznymi.
Przebieg choroby wywołanej przez wirusa Covid -19 nie jest znany. Istnieje szereg wątpliwości co do naturalnego przebiegu choroby, okresu trwania wirusa w organizmie, okresu zakaźności, wpływu na stan odporności organizmu i możliwości powikłań. Wobec powyższego utrzymujemy najwyższe środki ostrożności i stałą obserwację pacjentów.
Zespół ds. Epidemiologii ODL rozważa oznaczenie przeciwciał przeciw antygenom wirusa Covid – 19 w czasie, w którym badania te będą miały wartość diagnostyczną. Od momentu zakażenia do momentu wytworzenia przeciwciał przez organizm musi upłynąć określony przedział czasu. Zbyt wczesne oznaczenie przeciwciał może skutkować wynikami zafałszowanymi.
W chwili obecnej w całym Oddziale ZOL II prowadzone są duże  prace porządkowe sal, korytarza, wszelkich powierzchni z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów oraz wszelkich standardów aseptyki i antyseptyki.
Nieustannie  personel medyczny trwa na posterunku przy naszych pacjentach.
Aktualizacja 23/24.04.2020 r.
Stan liczbowy chorych na oddziale ZOL II pozostaje bez zmian. Stan zdrowia 3 pacjentów uległ w ciągu ostatnich dwóch dni pogorszeniu. W dniu dzisiejszym tj. 24.04. Sanepid po raz drugi pobrał do badania wymazy u wszystkich pacjentów. Czekamy na wyniki posiewów.
Niestety potwierdzono zakażenie u jednej z pielęgniarek, która była członkiem pierwszego zespołu opiekującego się chorymi pacjentami na Oddziale II ZOL od momentu wykrycia zakażenia, nieprzerwanie przez 8 dni. Pielęgniarka ta przebywa w szpitalu jednoimiennym. Jej stan jest stabilny.
Nasz  apel o wsparcie medyczne został usłyszany w zakonach męskich i żeńskich. Udało się pozyskać lekarza geriatrę i specjalistę z chorób wewnętrznych w jednej osobie, kilka osób z wykształceniem kierunkowym i doświadczeniem w opiece nad chorymi. Problemem jest to, że jest to współpraca krótkoterminowa, czasem nawet kilkudniowa. Nadal poszukujemy personelu medycznego, głównie pielęgniarek, do współpracy w dłuższym okresie, także po wygaszeniu ogniska.
Naszej chorej pielęgniarce i wszystkim, którzy włączyli się w walkę z zakażeniem COVID – 19 na Oddziale II, współpracownikom i wolontariuszom – dziękujemy! Razem możemy więcej!
Aktualizacja 24/26.04.2020 r.
Z przykrością informujemy, że w Oddziale ZOL II od dnia 24 do dnia 26 kwietnia 2020 r., pomimo intensywnej opieki i wielokrotnej modyfikacji leczenia, zmarły dwie pacjentki, które pozostawały w ostatnich dniach w stanie bardzo ciężkim. W powtarzanych wcześniejszych badaniach obu pacjentek nie stwierdzono obecności koronawirusa. Obie pacjentki miały liczne i poważne obciążenia internistyczne.
Obecnie jedna pacjentka w Oddziale pozostaje w stanie bardzo ciężkim. Pozostałe pacjentki są stabilne, co nie oznacza, że są bezobjawowe. W dalszym ciągu istnieje potrzeba wzmożonej opieki lekarskiej.
Pielęgniarka Oddziału ZOL II, która przebywa w szpitalu, ma nasilone objawy kliniczne i jest stale monitorowana pod kątem rozwoju ewentualnych powikłań zakażenia wirusem Covid-19.
Pracownicy kontaktujący się z tą pielęgniarką, zostali objęci przez SANEPID kwarantanną domową, co spowodowało ponowne osłabienie składu personelu, w tym pielęgniarskiego. Nie ustajemy w apelach o pomoc, zwłaszcza w zakresie personelu pielęgniarskiego.
Jak dotychczas, pomimo wielokrotnego monitowania, nie uzyskaliśmy wyników badań pobranych u pacjentów w dniu 24.04.2020 r. przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Nasze dalsze postępowanie uzależniamy od  wyników tych badań.
Aktualizacja 28/29.04.2020 r.
Po pięciu dniach od pobrania badań przez SANEPID, udało nam się w końcu uzyskać wyniki badań w kierunku zakażenia Covid-19. Dobrą wiadomością jest fakt, że u pacjentów z dotychczas dodatnim wynikiem, pojawiają się wyniki negatywne.
Na podstawie wnikliwej analizy układu dotychczasowych wyników przez zespół lekarzy, z pewną dozą niepewności, przewidujemy stopniowe wygaszanie potwierdzonego laboratoryjnie ogniska zakażenia Covid -19 w Oddziale.
Ostrożność w interpretacji uzyskanych wyników bierze się stąd, że każde badanie dodatkowe jest dopełnieniem stanu klinicznego pacjenta. Część pacjentów nadal ma objawy chorobowe o zmiennym w czasie nasileniu. Nie wykluczamy scenariusza, że wciąż może dojść do nowych zakażeń pacjentów i personelu czy rozwoju potencjalnych powikłań.
Ze względu na osłabienie składu personelu medycznego, po objęciu kwarantanną części pracowników,  ponownie zwróciliśmy się do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wsparcie w zakresie kadry medycznej.
Pomimo trudności pracy w osłabionym i różnorodnym składzie, w odzieży ochronnej, w poczuciu ogromnej odpowiedzialności za pacjentów, atmosfera  wśród personelu Oddziału jest niezwykle  przyjazna i serdeczna, co bez wątpienia ma dobry wpływ na pacjentów. Pacjenci dodatkowo mają zapewnione wsparcie psychologa.
W obecnej sytuacji jednak z nadzieją patrzymy w przyszłość.
Zarząd Caritas AW
Aktualizacja 07.05.2020 r.
W dniu wczorajszym uzyskaliśmy drugie negatywne wyniki u części pacjentów Oddziału ZOL II, u których we wcześniejszych badaniach potwierdzono obecność wirusa COVID – 19.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2020 w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach, osoby te można uznać za ozdrowieńców. Pacjenci nadal są obserwowani pod kątem ewentualnych powikłań po przebytym zakażeniu.
Biorąc pod uwagę prawdopodobny okres inkubacji wirusa COVID -19, prowadzimy obserwacje i badania w kierunku potencjalnego nabycia zakażenia u pacjentów z dotychczas negatywnymi wynikami testów. Podobny standard postępowania przyjęty jest wobec personelu Oddziału.
Pielęgniarka, która była hospitalizowana z powodu zakażenia wirusem COVID -19, opuściła szpital i kontynuuje rekonwalescencję w domu. Życzymy Pani Pielęgniarce jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia.
Druga z Pań Pielęgniarek, która pracowała w Oddziale w najtrudniejszym, bo początkowym czasie trwania ogniska COVID -19, przyjęła propozycję objęcia funkcji Pielęgniarki Oddziałowej i po raz kolejny podejmuje niełatwe w obecnym czasie zadanie organizacji  Oddziału.
W chwili obecnej szeregi personelu  Oddziału ZOL II wspierają trzy pielęgniarki i jeden opiekun, którzy zostali skierowani do pracy przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Dziękujemy za ich zaangażowanie w pracę. Niestety ubolewamy nad faktem tylko terminowego pobytu tych osób w Oddziale.
Żegnamy również niektórych członków dotychczasowego zespołu, którzy jako pierwsi odpowiedzieli na nasz apel o pomoc. Wyrażamy ogromną wdzięczność za ich trud i poświęcenie, za pracę w czasie trwania ogniska zakażenia COVID -19 w Oddziale ZOL II.
Cały czas borykamy się z problemem braku stałego personelu pielęgniarskiego, opiekunów medycznych w Oddziale ZOL. Tworzymy nowy zespół pracowników, reorganizujemy Oddział. Osoby zainteresowane dłuższą współpracą prosimy o składanie aplikacji na adres warszawa@caritasaw.pl
Mamy nadzieję i bardzo liczymy na to, że ognisko COVID -19 w Oddziale ZOL II ODL Caritas wkrótce ulegnie wygaszeniu.
Aktualizacja 21.05.2020 r
Podjęliśmy działania zmierzające do formalnego zamknięcia ogniska zakażenia SARS COVID -19 w Oddziale II ZOL Caritas.
Zwróciliśmy się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach, który od początku ogniska zakażenia prowadził nadzór nad naszą Placówką, o ocenę statusu epidemiologicznego i wydanie decyzji o wygaszeniu ogniska zakażenia. Uzyskaliśmy informację o przekazaniu nadzoru nad naszą Placówką do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m.st. w Warszawie.
W dniu wczorajszym na zlecenie właściwej obecnie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ponownie pobrano badania u części pacjentek. Oczekujemy na wyniki badań i wiążące decyzje, których podjęcie umożliwi wprowadzenie zmian organizacyjnych w Oddziale. O decyzji poinformujemy w kolejnej aktualizacji.
Zespół ds. Zakażeń ODL z własnej inicjatywy pobrał u wszystkich pacjentek Oddziału II ZOL badania w kierunku oznaczenia przeciwciał przeciw antygenom wirusa COVID-19. U prawie wszystkich pacjentek stwierdzono obecność przeciwciał w klasie IgG, które mogą świadczyć o nabyciu odporności.
Szczególne podziękowania składamy Kierownikowi Zespołu ds. Zakażeń naszej Placówki za rozważne koordynowanie działań, za aktualną wiedzę medyczną nt. COVID-19, pobieranie badań z narażeniem zdrowia, wielogodzinne analizowanie, systematyzowanie i raportowanie wyników. Tak bezgraniczne zaangażowanie w sprawę jest nieocenione.
Powoli rewitalizuje się nowy zespół personelu Oddziału. Do stałego zespołu dołączyły niektóre osoby, które jako pierwsze odpowiedziały na nasz apel o pomoc. Cieszymy się z perspektywy dłuższej współpracy z osobami, które sprawdziły się w ekstremalnie trudnej sytuacji Oddziału i bez wahania poświęciły się opiece nad naszymi pacjentami.
Nadal poszukujemy kandydatów, którzy chcieliby dołączyć do, tak już niezwykłego na tym etapie tworzenia, nowego zespołu ZOL II. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. 660 776 143, warszawa@caritasaw.pl
Zarząd Caritas AW
 

Skip to content