Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 16033-2015 z dnia 2015-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Dieta normokaloryczna kompletna,standardowa,(1 kcal w ml) bezresztkowa,oparta na białku kazeinowym i/lub sojowym, zawartość białka (min 3,8g w ml), o smaku obojętnym o osmolarności do 265 mOsm w l, oparta na tłuszczach LCT i w-3 kwasach...
Termin składania ofert: 2015-02-13

Warszawa: DOSTAWA PRODUKTÓW do ŻYWIENIA DOJELITOWEGO i PŁYNÓW INFUZYJNYCH
Numer ogłoszenia: 28653 - 2015; data zamieszczenia: 02.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16033 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8281815, 6357404, faks 22 8281815.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: OPP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW do ŻYWIENIA DOJELITOWEGO i PŁYNÓW INFUZYJNYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zadanie Nr 1 - produkty do żywienia dojelitowego zadanie Nr 2 - specjalistyczne produkty do żywienia dojelitowego zadanie Nr 3 - płyny infuzyjne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.25.10-5, 33.69.25.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Produkty do żywienia dojelitowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 208000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Specjalistyczne produkty do żywienia dojelitowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Płyny infuzyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47006,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ