Warszawa: Przetarg na świadczenie usług psychoterapeutycznych dla dzieci i dorosłych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którym nadano status uchodźcy lub udzielono zgody na pobyt tolerowany

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro
Warszawa, dnia 23 marca 2006 r.
Zamawiający:
Caritas Archidiecezji Warszawskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
tel/fax + 48 22 826 99 10
e-mail: migranci-waw@caritas.pl
ogłasza przetarg nieograniczony
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Przedmiot zamówienia:
świadczenie usług psychoterapeutycznych dla dzieci i dorosłych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którym nadano status uchodźcy lub udzielono zgody na pobyt tolerowany.
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia dostępne są u p. Tatiany Baran, tel. (022) 826 99 10 lub 0663-321-784 lub droga mailową tbaran@caritas.pl
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Z uwagi na treść art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wniesienie wadium nie jest wymagane.
5. Termin wykonania zamówienia – do 31 sierpnia 2006 r.
6. Oferty należy składać do dnia 10 kwietnia 2006 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, pok. Nr 44
7. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2006 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr. 44.
8. Kryteria oceny oferty:
– doświadczenie w prowadzeniu podobnej działalności – 50 %,
– znajomość języka rosyjskiego przez osoby, które będą bezpośrednio wykonywały zamówienie – 30 %,
– cena – 15 %,
– warunki lokalowe i lokalizacja placówki – 5 %.
9. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
– spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
– nie są wykluczeni na podstawie art. 24 w/w Ustawy,
– spełniają wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Skip to content