Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi na terenie Warszawy 6 świetlic dla dzieci. Placówki te obejmują opieką dzienną 125 dziecii w wieku 7-14 lat z dzielnic Ursynów, Wola i Ochota. Środowisko domowe uczestników z reguły boryka się z różnorakimi problemami, co odbija się na sytuacji dzieci skutkując deficytami edukacyjnymi i wychowawczymi. W każdej placówce pracę z młodymi ludźmi prowadzi wykwalifikowany zespół składający się z kierownika i wychowawcy (lub wychowawców) oraz w zależności od potrzeb – psychologa (dla dzieci i dla rodziców), reedukatora.  socjoterapeuty. Wysiłki personelu ukierunkowane są na socjalizację uczestników w bezpiecznym środowisku rówieśniczym, profilaktykę agresji i przeciwdziałanie uzależnieniom, zapewnienie doświadczeń korygujących, zwiększenie szans edukacyjnych i społecznych. Obejmują one następujące typy działań: zajęcia o charakterze warsztatowym, pomoc psychologiczną indywidualną i grupową, pomoc edukacyjną połączoną ze współpracą ze szkołą, dożywianie, zagospodarowanie czasu wolnego. Jednocześnie podejmuje się działania mające na celu zmianę sytuacji domowej uczestników jak również działania interwencyjne w sytuacjach, gdy wymaga tego dobro dziecka.

dane adresowe:
Al. Komisji Edukacji Narodowej 101
02-785 Warszawa

dane kontakowe:
tel. : 502 621 400
e-mail: swietlicaken@caritas.pl

Kierownik:
Natalia Gosłowska

swietlica-ken

 

Świetlica jest placówką socjoterapeutyczną a jej celem jest udzielanie wsparcia wychowawczego dzieciom w wieku od 7 do 14 lat zamieszkującym w środowisku lokalnym.

Świetlica mieści się w budynku przy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-19.00. Personel stanowią: kierownik, wychowawca, psycholog, socjoterapeuta, reedukator oraz wolontariusze.

Dzieci uczęszczające do placówki otrzymują codziennie pomoc w nauce, gorący posiłek, możliwość udziału w zajęciach socjoterapeutycznych, sportowych, plastycznych, kulinarnych i komputerowych, które stanowią konstruktywną i bezpieczną formę spędzania wolnego czasu.  Dzięki  bogactwu jakie wnosi każdy uczestnik pobyt w  świetlicy to dobrze spędzony czas radości, zabawy i nauki w przyjaznej atmosferze.

Zapraszamy serdecznie – dzieci, rodziców, wolontariuszy !

Działalność świetlicy jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy  jako zadanie pod nazwą „Prowadzenie na terenie dzielnicy Ursynów środowiskowych form wparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Aktualności ze świetlicy socjoterapeutycznej – Al. KEN 101

adres placówki:
ul. Dereniowa 12
02-776 Warszawa

dane kontaktowe:
tel.: 22 643 83 33
e-mail: swietlicadereniowa@caritas.pl

 

Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Archidiecezji Warszawskiej zwana „Dziuplą” mieści się przy parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie na Ursynowie.

Świetlica obejmuje opieką dzieci w wieku od 7-14 lat. Nasze główne cele to:

 • Wyrównanie szans dzieci w zakresie edukacji i startu życiowego – pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych.
 • Kształtowanie u dzieci właściwych postaw społecznych oraz stymulowanie rozwoju w duchu wartości chrześcijańskich.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności  potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej (współpraca, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze złością).
 • Organizowanie dzieciom czasu wolnego przez udział w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Wychowankom zapewnia się wsparcie psychologiczne, a ich rodzicom i opiekunom podstawowe formy poradnictwa rodzinnego. Dzieci otrzymują w świetlicy codzienny posiłek.

Udzielana pomoc jest bezpłatna. Realizatorami programu są wychowawcy, pedagodzy, psycholog, socjoterapeuta, reedukator oraz wolontariusze.

Aby zapisać dziecko do placówki zapraszamy rodziców i opiekunów w godzinach pracy świetlicy, która jest  czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 19.00

W „Dziupli” wspólnie odrabiamy lekcje, przekazujemy sobie dobrą energię i pomysły na to, jak w twórczy sposób wypełnić czas wolny od szkoły. Jednym z elementów naszej działalności jest współpraca i bliski kontakt z rodzicami, którym między innymi oferujemy konsultacje psychologiczne. Zarówno dzieci jak i rodzice znajdą u nas dla siebie odpowiednie miejsce.

Zapraszamy serdecznie – dzieci, rodziców, wolontariuszy !

Działalność świetlicy jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy  jako zadanie pod nazwą „Prowadzenie na terenie dzielnicy Ursynów środowiskowych form wparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Aktualności ze świetlicy socjoterapeutycznej – ul. Dereniowa 12

adres placówki:
ul. Gorlicka 5/7
02-130 Warszawa

dane kontaktowe:
tel.: 500 421 463
e-mail: swietlicagorlicka@caritas.pl

 

Świetlica „Ochotka” funkcjonuje przy Parafii Zwiastowania Pańskiego na ulicy Gorlickiej 5\7 w Warszawie w czterech pomieszczeniach budynku parafialnego o łącznej powierzchni blisko 200 m². Świetlica obejmuje opieką 25 dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Główne formy pracy z dziećmi to:

 • pomoc dydaktyczna,
 • zajęcia  socjoterapeutyczne, profilaktyczne i prozdrowotne;
 • zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze;
 • zajęcia informatyczne;
 • terapia przez zabawę i sztukę;
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne (dotyczy także rodziców);
 • katechezy.

Powyższy program realizują dwaj etatowi wychowawcy (absolwenci studiów magisterskich i podyplomowych) oraz  psycholog, socjoterapeuta, reedukator, praktykanci i wolontariusze.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-19:00. Zajęcia prowadzone są także w okresie ferii zimowych oraz wakacji. Plan zajęć przewiduje: odrabianie lekcji, rozwijanie pasji, zabawy, korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, posiłek, wyjścia do kina, kręgielni, muzeum, na basen lub lodowisko. Ważnym elementem są rozmowy indywidualne z w placówce zatrudnionymi specjalistami, np. psychologiem.

Działalność edukacyjna ma na celu uzupełnianie luk w wiedzy i umiejętnościach poszczególnych wychowanków. Praca wychowawcza polega na motywowaniu dzieci oraz budowaniu u nich postaw prospołecznych, asertywności i dbałości o rozwój własnych talentów i zainteresowań.

Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z rodzicami, szkołą oraz instytucjami wspierającymi rodzinę. Dzięki tej współpracy możliwe jest opracowanie zintegrowanego programu pomocy dziecku.

Zapraszamy serdecznie – dzieci, rodziców, wolontariuszy !

Działalność świetlicy jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy  jako zadanie pod nazwą „Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień”.

Aktualności ze świetlicy socjoterapeutycznej – ul. Gorlicka 5/7

dane adresowe:
00-322 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 62

dane kontaktowe:
tel.: 694 840 915
swietlicakrakowskie@caritas.pl

 

Aktualności ze świetlicy socjoterapeutycznej – ul. Krakowskie Przedmieście 62

dane adresowe:
ul. Sokołowska 4
01-136 Warszawa

dane kontaktowe:
tel. 22 631 15 99
e-mail: swietlicasokolowska@caritas.pl

 

Kierownik:
Konrad Rypulak

Świetlica działa od września 1997 roku na terenie parafii św. Wojciecha. Jest placówką socjoterapeutyczną.

Świetlica niesie pomoc rodzinom, które zmagają się z różnorakimi trudnościami. W szczególności oferuje wsparcie dzieciom zapewniając im opiekę wychowawczo – dydaktyczną, możliwość rozwijania indywidualnych zdolności oraz posiłek.

Świetlica utrzymuje ścisły kontakt z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne i spotkania grupowe. Każdy rodzic korzysta z pomocy psychologa w ramach spotkań służących wsparciu procesu wychowawczego.

Placówka współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, z pedagogami szkolnymi, z kuratorami, policją i oddziałem Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Od 16 września 2009 r. świetlica wchodzi w skład w Wolskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-19.00.

Działalność świetlicy jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Aktualności ze świetlicy socjoterapeutycznej – ul. Sokołowska 4

dane adresowe:
ul. Żytnia 1A
01-014 Warszawa

dane kontaktowe:
tel.: 22 424 44 72
e-mail: swietlicazytnia@caritas.pl

 

Świetlica mieści się przy parafii Miłosierdzia Bożego. Prowadzi działalność od października 2002 r. Świetlica obejmuje opieką 25 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 19.00.

Realizatorami programu są pedagodzy, psycholodzy, reedukator, socjoterapeuci oraz wolontariusze i  praktykanci. Podstawą pobytu na świetlicy jest odrabianie lekcji, dzięki czemu dzieci uzupełniają zaległości w nauce. Organizowany jest też kącik czytelniczy, gdzie każdy może wykazać się pamięcią i techniką czytania. Można korzystać także z komputerowych programów edukacyjnych.

Głównym celem świetlicy jest stworzenie podopiecznym warunków umożliwiających korygowanie braków środowiskowych przez oddziaływanie psychopedagogiczne, głównie z szeroko rozumianego zakresu edukacji oraz strefy rozwojowej. Korygowanie zachowań i braków odbywa się w toku spotkań grupowych i indywidualnych. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Dotyczą one m. in. postaw społecznych, wartości, komunikacji oraz szeroko rozumianego rozwoju osobowego.

W ramach czasu wolnego realizowane są wyjścia poza świetlicę: do obiektów kultury, teatru, muzeum, kina, na wycieczki plenerowe, wystawy. Odbywają się również zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczno-taneczne, kulinarne, sportowe (kręgle, basen itp.). Dzieci otrzymują każdego dnia ciepły posiłek.

Ważnym elementem pracy w świetlicy jest współpraca z rodzicami oraz instytucjami pokrewnymi (szkoła, OPS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorzy). Dzięki tej współpracy możliwe jest opracowywanie naprawczego programu pomocy dzieciom.

Zapraszamy serdecznie – dzieci, rodziców, wolontariuszy !

Działalność świetlicy jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy jako zadanie pod nazwą „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Wola”.

Aktualności ze świetlicy socjoterapeutycznej – ul. Żytnia 1A