Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych (Zarządzenie Nr  83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011r.)

Do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej może zostać przyjęta osoba ubezpieczona, z  rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagająca świadczeń pielęgniarskich, której stan w skali Barthel oceniono na nie więcej niż 40 punktów. Oceny dokonuje lekarz kierujący pacjenta (lekarz POZ lub lekarz wypisujący pacjenta ze szpitala) oraz pielęgniarka PODD  w dniu przyjęcia pacjenta.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa realizuje na rzecz pacjenta usługi pielęgniarskie  w domu chorego  4 razy w tygodniu w dni powszednie  od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° – 20°°. W  przypadku przewidzianym harmonogramem danego realizatora świadczeń (pielęgniarki) dopuszczone jest wykonywanie usług w soboty w godz. 8°° – 20°°. Wizyty częstsze (interwencyjne) wykonywane są w przypadkach uzasadnionych medycznie a realizowane we współpracy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą.

Świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji po godzinie 20 do 8 rano dnia następnego, zapewnia świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Czas sprawowania opieki pielęgniarskiej  w  ramach  PODD jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta i wynosi średnio 6 miesięcy. W przypadkach uzasadnionych medycznie opieka  przedłużana jest na kolejne okresy.

Świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej udzielane są w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania pacjenta a przyjmowane,  rejestrowane i  dokumentowane   w  siedzibie danego Ośrodka działalności Leczniczej.

Do zadań Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej należy:

  • świadczenie usług pielęgniarskich we współpracy z lekarzem rodzinnym;
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej osób objętych opieką oraz członków ich rodzin,
  • udzielanie pomocy w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Zadania te realizują  pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub  pielęgniarstwa rodzinnego.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa świadczona jest na podstawie kontraktu z MOW NFZ przez Ośrodki Działalności Leczniczej Caritas AW w Błoniu, Raszynie, PiasecznieGrójcu.